Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 augustus - Deuteronomium 8:1-6

Bijbeltekst(en)

Vergeet in voorspoed de HEER niet

1Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u laten buigen voor zijn macht en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3Hij hééft u voor zijn macht laten buigen: Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt. 4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u tuchtigt zoals een vader zijn kind. 6Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die Hij u wijst en door ontzag voor Hem te tonen.

Deuteronomium 8:1-6NBV21Open in de Bijbel

De doorgaande lezing van het Marcusevangelie heeft de Kerk inmiddels bij Marcus 7:24-30 gebracht. In de brede schakering van kerkelijke roosters komen op deze zondag onder andere Deuteronomium 8 en 1 Korintiërs 15 voor. Dat grote hoofdstuk van de verrijzenis lezen we helemaal, ook omdat het de brieflezing is van Maria Tenhemelopneming of zoals protestanten het feest noemen: het ontslapen van de heilige Maagd (15 augustus).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons