Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

24 december - Lucas 1:67-80

Bijbeltekst(en)

67Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

68‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,

Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost.

69Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt

uit het huis van David, zijn dienaar,

70zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

71bevrijding uit de hand van onze vijanden,

uit de greep van allen die ons haten.

72Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders

en herinnert Hij zich zijn heilig verbond:

73de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader,

74dat wij, bevrijd van onze vijanden

en vrij van angst, Hem dienen zouden,

75oprecht en toegewijd, ons leven lang.

76En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,

want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken,

77en om zijn volk bekend te maken met hun redding

door de vergeving van hun zonden.

78Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God

zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen

79en schijnen over allen die in duisternis verkeren,

in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

80Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.

Lucas 1:67-80NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons