Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2 januari - Maleachi 3:1-5

Bijbeltekst(en)

1Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. 5Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en Ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor Mij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Maleachi 3:1-5NBV21Open in de Bijbel

Epifanie (‘verschijning’ of ‘openbaring’) stond al op de feestkalender van de Kerk voordat het kerstfeest werd ingevoerd. Dit jaar lezen we de belangrijkste oudtestamentische teksten die met het feest zijn verbonden: het begin van Maleachi 3 dat in Marcus 1 geciteerd wordt, en over de wijzen uit het oosten die onder invloed van Psalm 72 als ‘koningen’ worden voorgesteld. Ook Jesaja 60 komt langs, met de belofte van vreemdelingen die van ver komen om in Jeruzalem te aanbidden. Ook Jesaja 61 en 62 worden al sinds de vroege Kerk aangewezen als lezingen van de Epifaniëntijd, waarin de Messias zijn intrede in de wereld doet.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons