Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

18 juli - Zacharia 1:1-6

Bijbeltekst(en)

Oproep terug te keren naar de HEER

1In de achtste maand van het tweede regeringsjaar van Darius richtte de HEER zich tot de profeet Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo: 2‘De toorn van de HEER heeft jullie voorouders getroffen. 3Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Keer terug naar Mij, dan zal Ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten. 4Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor – spreekt de HEER. 5Waar zijn ze nu, jullie voorouders? En de profeten, leven zij eeuwig voort? 6Toch hebben mijn woorden en de wetten die Ik mijn dienaren, de profeten, had opgedragen te verkondigen, jullie voorouders getroffen. Zij kwamen tot inkeer en erkenden: ‘De HEER van de hemelse machten heeft vanwege onze handel en wandel met ons gedaan wat Hij zich had voorgenomen.’”’

Zacharia 1:1-6NBV21Open in de Bijbel

Wij maken een begin met de lezing van het boek Zacharia. Daar lezen we een ander genre dan de profetische woorden en handelingen van Jesaja en Jeremia, die dit jaar tot nog toe aan de orde kwamen. Het boek Zacharia bevat een reeks visoenen. Het zijn geheimzinnige beelden die de profeet met een innerlijk oog waarneemt maar niet verstaat. Hij moet telkens om tekst en uitleg vragen. Wij lezen deze hoofdstukken als een oefening om gevoeligheid voor dit boek te ontwikkelen. Die leesoefening zal pas met advent worden beloond.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons