Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

15 november - Zacharia 9:1-8

Bijbeltekst(en)

Andere profetieën

1Profetie.

Het woord van de HEER heeft Chadrach bereikt, en het rust op Damascus. Naar de HEER immers zal de hele mensheid zich richten, net als de stammen van Israël. 2Ook op het aangrenzende Hamat rust het woord van de HEER, en op Tyrus en Sidon, ondanks al hun vernuft. 3Tyrus bouwde voor zichzelf een bolwerk, het hoopte zilver op als stof en goud als slijk in de straten, 4maar de Heer zal de stad in bezit nemen, haar rijkdom in zee storten, en de stad zelf gaat in vlammen op. 5Wanneer Askelon dat ziet, zal het schrikken, en Gaza zal beven van angst. Zo ook Ekron, dat zijn hoop in rook ziet opgaan. Uit Gaza verdwijnt de koning, Askelon raakt ontvolkt, 6en in Asdod wonen alleen nog bastaards. Zo zal Ik de trots van de Filistijnen breken. 7Vlees waar nog bloed in zit zal Ik hun uit de mond rukken, en het voedsel dat Ik verafschuw scheur Ik tussen hun tanden vandaan. Maar een deel van hen zal gespaard worden, en ook zij zullen toebehoren aan onze God. Ze zullen in Juda worden opgenomen, en Ekron zal met ons verbonden zijn zoals de Jebusieten. 8Ik zal de wacht betrekken en mijn huis beschermen tegen indringers. Geen geweldenaar zal het nog binnenvallen, want nu waak Ik er met eigen ogen over.

Zacharia 9:1-8NBV21Open in de Bijbel

Het boek van de profeet Zacharia bestaat uit twee delen. Het oudste deel hebben we in de zomer gelezen, het tweede deel dateert van later tijd en klinkt ons veel bekender in de oren. De evangelisten hebben eruit geput bij de beschrijving van Jezus’ intocht in Jeruzalem: ‘Nederig komt hij aanrijden op een ezel’. Ook enkele episodes uit het lijdensverhaal grijpen terug op deze hoofdstukken. Psalm 69 bevat een in het Nieuwe Testament graag geciteerd vers dat Christus in de mond wordt gelegd: ‘De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie U smaadt is op mij neergekomen.’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons