Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God houdt van mensen

Bijbeltekst(en)

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:31-39NBV21Open in de Bijbel

Paulus schrijft dat God van ons houdt. Dat is voor Paulus heel belangrijk. Ook als het leven heel zwaar wordt, blijft God van ons houden. Zelfs als we sterven, schrijft Paulus erbij. Voor veel mensen is dat een troost als hun leven moeilijk is, of als ze iemand missen die gestorven is.

Waaraan kun jij merken dat God van je houdt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons