Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Er komt een nieuwe koning

Bijbeltekst(en)

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï

1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

2De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

3Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen

en trouw als een gordel om zijn heupen.

6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,

een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden

en een kleine jongen zal ze hoeden.

7Een koe en een berin grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw eet stro, net als een rund.

8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,

zoals het water de bodem van de zee bedekt.

10Op die dag zal de telg van Isaï

als een vaandel voor alle volken staan.

Dan zullen de volken hem zoeken

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Jesaja 11:1-10NBV21Open in de Bijbel

Jesaja zegt hier dat er een nieuwe koning zal komen. Uit iets dat dood lijkt, kan toch nieuw leven komen. Want uit de familie van David, komt een nieuwe koning: een koning die vrede brengt. Heb je weleens een takje van een boom of struik in een glas water gezet zodat er nieuwe wortels aan groeiden? Jesaja zegt dat er uit iets dat dood lijkt, toch nieuw leven kan komen. Uit de familie van David zal een nieuwe koning komen.

Matteüs heeft deze tekst gelezen als voorspelling dat Jezus zou komen. In Matteüs 1:1-16 vind je Jezus’ stamboom. Daaraan kun je zien dat Jezus een nakomeling van David is.

Wat vind jij van het beeld dat Jesaja gebruikt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons