Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Stichting HSV

Doelstelling
Volgens de artikelen 3 en 4 van de statuten:

De stichting heeft als doel: Het tot stand brengen van een aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling van de Bijbel, zoals deze oorspronkelijk op zeventien september zestienhonderd zevenendertig aan de Staten-Generaal is aangeboden.
De verspreiding van de aldus herziene vertaling in gezin, kerk, school en samenleving.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:

Het doen be-/verzorgen van een herziening als in artikel 3 bedoeld volgens criteria die door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Kerk, hierna ook genoemd: Het Hoofdbestuur, zijn vastgesteld en zoals deze blijken uit een aan de statuten gehecht aanhangsel;
Uitgeven en verspreiden of doen uitgeven en verspreiden van de complete Bijbel of delen daarvan in de herziene Statenvertaling;
Het verkrijgen van auteursrechten en het beheer daarvan wat betreft het publiceren van teksten (of proeven daarvan);
Het verlenen van licenties of andere vormen van medewerking aan derden tot de uitgave van de Bijbel of delen daarvan: een en ander op door de stichting vast te stellen voorwaarden;
En voorts alle middelen, die aan de realisering van de doelstelling dienstbaar kunnen zijn.

Contactgegevens
Bestuurssecretaris:
Drs. I.A. Kole,
Prins Bernhardstraat 36,
2825 BE Berkenwoude
Telefoon: 0182-362588
Email: i.a.kole@hetnet.nl

Bestuursamenstelling
Ds. H. Russcher, Nijkerk – voorzitter
Drs. I.A. Kole, Berkenwoude – secretaris
A.C. Kronenburg, Zeist – penningmeester
Ds. L.A. den Butter, Rijnsburg

Bestuurondersteuners
Ds. L.B.C. Boot, Veenendaal

Voor meer informatie over de Stichting Herziene Statenvertaling, ga naar herzienestatenvertaling.nl/informatie

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons