Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bedroef de Heilige Geest van God niet

Bijbeltekst(en)

17Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. 19Afgestompt als ze zijn geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. 20Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? 22Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten; 23laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken 24en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Het nieuwe leven

25Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. 26Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27geef de duivel geen kans. 28Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. 29Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. 30Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Efeziërs 4:17-32NBV21Open in de Bijbel

In het gedeelte waarin de oproep ‘Bedroef de Heilige Geest van God niet’, klinkt, spreekt Paulus over de oude en nieuwe mens. Hij roept ons op om onze oude mens af te leggen en ons te bekleden met de nieuwe mens, Christus. We bedroeven de Heilige Geest als we toegeven aan de verlangens van onze oude, bedorven mens. En daarmee onze nieuwe mens, Jezus Christus, negeren en verachten.

Denk eens na over jouw eigen leven. Ben jij weleens door iemand bedroefd? Of heb jij zelf weleens iemand bedroefd? Bij welke persoon ervoer je het meeste verdriet? Zijn het niet vaak de mensen waar je het meest van houdt?

Misschien liggen de woorden bedroeven en liefhebben wel dichterbij elkaar dan we zouden denken. Juist diegene die we intens liefhebben, willen we niet bedroeven. En degene die ons intens liefheeft, wil er alles aan doen om droefheid in ons hart te voorkomen. Hij, die jou meer liefheeft dan wie of wat ook, is in jou om je te troosten als je verdriet hebt. En Hij is bedroefd als jij keer op keer wegloopt en je eigen weg gaat. Hij verlangt ernaar om je te richten op Christus.

Laat je liefde voor Hem spreken en bedroef Hem niet.

Aan de slag!

Denk eens na over je eigen leven. Zijn er op dit moment zonden in jouw leven waarmee je de Heilige Geest van God bedroeft?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons