Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

13/15 - Wat is vasten?

Bijbeltekst(en)

6Is dit niet het vasten dat Ik verkies:

misdadige ketenen losmaken,

de banden van het juk ontbinden,

de verdrukten bevrijden,

en ieder juk breken?

7Is het niet: je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt is,

je bekommeren om je medemensen?

8Dan breekt je licht door als de dageraad,

je zult spoedig herstellen.

Je gerechtigheid gaat voor je uit,

de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

Jesaja 58:6-8NBV21Open in de Bijbel

Inmiddels is de bevrijding die eerder in het boek Jesaja werd beloofd, een feit: het volk is weer terug in hun eigen land, en ze vinden van zichzelf dat ze er alles aan doen om God te dienen. Toch blijft God stil. In dit hoofdstuk legt Hij uit waarom. Ja, de mensen vasten, maar hun gedrag is niet veranderd: tijdens het vasten blijven ze handeldrijven, ze buiten mensen uit en zoeken ruzie in plaats van verzoening.

Nee, zegt God, dat is niet het soort godsdienstigheid dat ik graag zie. Op die manier maak je misbruik van je vrijheid. Als je Mij wilt dienen, zorg dan dat je zo leeft dat iedereen deel krijgt aan mijn beloftes. Heel concreet, door op te komen en te zorgen voor mensen die jou nodig hebben.

Lees Matteüs 25:31-40. Welke overeenkomsten zie je? Kies één vers uit Jesaja 58 of Matteüs 25, en bedenk hoe je dat in de praktijk kunt brengen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons