Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

5/7 - 70x7: Oneindig vaak

Bijbeltekst(en)

21Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Matteüs 18:21-35NBV21Open in de Bijbel

9Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,

wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.

Spreuken 17:9NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel lees je keer op keer dat de mens in de eerste plaats een ontvanger van vergeving is. God vergeeft de mens steeds weer. Dus de mens is ontvanger, die echter op zijn of haar beurt vergeving kan geven. Het uitgangspunt is altijd dat de mens eerst vergeving ontvangt. Dat blijkt ook duidelijk uit deze gelijkenis die Jezus vertelt. Hij legt aan Petrus uit waarom het van mensen kan worden gevraagd zeventig keer zeven keer te vergeven. Het getal zeven staat in de Bijbel symbool voor volledigheid. Eigenlijk zegt Jezus dus als antwoord op Petrus’ vraag: als mens kun je een oneindig aantal keer vergeven, want jou wordt door God nog veel meer schuld vergeven!

Niet alleen God heeft dus de macht en mogelijkheid om te vergeven, zoals de joodse schiftgeleerden in die tijd aan de mensen leerden (zie bijvoorbeeld hun reactie op de vergeving van de zonden van de verlamde man, in Lucas 5:17-25). Nee, ook mensen kunnen dit. Bovendien wordt vergeving niet alleen geschonken in de tempel na allerlei rituele handelingen, maar ook gewoon bij de mensen thuis. Elke dag (zeven), meerdere keren (oneindig vaak).

Lees ook eens Spreuken 17:9, over het vergeven van je vrienden.

Hoe zorg jij dat jouw relatie met anderen, zoals met vrienden, goed blijft?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons