Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1/7 - Het nieuwe leven

Bijbeltekst(en)

17Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. 19Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen. 21Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

2 Korintiërs 5:17-21NBV21Open in de Bijbel

Deze kernachtige samenvatting maakt duidelijk wat het goede nieuws is: Christus is gekomen om met zijn offer de zonden van de mensen te bedekken, zodat het goed kan worden tussen God en mens. Zonde zorgt ervoor dat relaties worden beschadigd. Het Hebreeuwse woord voor ‘verzoening’ is afgeleid van het woord voor ‘bedekken’. De fouten van de mens worden door Gods genade, door het bloed van Jezus bedekt, en daardoor ontstaat er verzoening, oftewel: herstel van de relatie.
Gods vergeving zorgt ervoor dat het goed komt tussen Hem en mensen en tussen mensen onderling. Het symbool van het kruis laat dit heel mooi zien. De verticale balk toont hoe door vergeving de relatie tussen God en mens hersteld kan worden, de horizontale balk gaat over de herstelde relatie die door vergeving mogelijk is tussen mensen onderling. De mogelijkheid van vergeving biedt hoop. Vergeving zorgt ervoor dat herstel en nieuwe verbinding mogelijk zijn in vastgelopen verhoudingen. Zonder vergeving zouden de daden uit het verleden op elke nieuwe generatie blijven drukken en blijven nieuwe generaties slachtoffer van de fouten uit het verleden. Vergeving opent dus nieuwe wegen.
De vergeving die God door Christus aanbiedt, laat zien dat ieder mens bevrijd kan worden van de last van de zonde. God schenkt vergeving, waardoor er een nieuwe tijd kan aanbreken.

Is het goed tussen God en jou? Hoe weet je dat, of waarom denk je dat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons