Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dinsdag 31 maart

Bijbeltekst(en)

21Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. 24Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” 27Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 28Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: “Betaal me alles wat je me schuldig bent!” 29Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen.” 30Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. 32Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou?” 34En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’

Matteüs 18:21-35NBV21Open in de Bijbel

Hoe vaak moet je vergeven? Of wanneer is de maat vol? Wat als mensen willens en wetens steeds weer de fout in gaan en jou daarmee pijn doen? Toch zegt Jezus dat we moeten blijven vergeven: zeventig keer zeven keer.

Zeven staat in de Bijbel voor iets dat helemaal compleet is. Hier gaat het dus niet letterlijk om 490 keer, maar om volledige en grenzeloze vergeving. Jezus heeft de leerlingen net het verhaal over de goede herder verteld. Hoe vaak zou de herder opnieuw achter datzelfde schaap aan gaan als het telkens weer wegliep? Het gaat erom dat voor God iedereen – ook mensen die ‘onvergeeflijke’ fouten maken – belangrijk is. De herder zal telkens opnieuw achter dat schaap aan gaan. Vergeven is niet makkelijk, maar misschien helpt het als je bedenkt dat die ander belangrijk is in de ogen van God. Dat God ernaar verlangt dat hij of zij bij hem terugkomt.

Vraag: Iedereen is belangrijk voor God. Hoe helpt deze gedachte u bij het vergeven van een ander?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons