Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

20/21 - Babylon

Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen. - Openbaring 18:21

Bijbeltekst(en)

21Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en smeet die in zee met de woorden: ‘Zo zal ook Babylon, die grote stad, worden weggeslingerd; ze zal voorgoed verdwijnen.

22De klank van lier en zang, bazuin en fluit

zal in jou voorgoed verstommen,

de bedrijvigheid van ieder ambacht

zal in jou voorgoed stilvallen.

Het geluid van de molen zal nooit meer in je klinken,

23het licht van de lamp nooit meer in je schijnen.

Het feestgedruis rond bruid en bruidegom

zal in jou nooit meer te horen zijn.

Eens waren je handelaars de groten der aarde,

alle volken bezweken voor je verleidende toverij.

24Maar ook vloeide in deze stad het bloed van profeten en heiligen, en van al degenen die op aarde werden geslacht.’

1Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’

Openbaring 18:21-19:4NBV21Open in de Bijbel

In Jesaja lazen we al over een visioen van het einde van de wereld zoals wij die kennen en het begin van een nieuwe wereld. Hier krijgt Johannes nog meer te zien van wat aan dat begin voorafgaat: de vernietiging van het kwaad, de terugkeer van Jezus Christus en een laatste dag van oordeel (Openbaring 18-20).

In het visioen van Johannes wordt alles wat er mis is met deze wereld gesymboliseerd door één bepaalde stad: Babylon. Al vanaf het begin van de Bijbel stond Babylon voor misplaatste trots en de illusie dat we als mensen de wereld naar onze hand kunnen zetten (Genesis 11:4). Vandaag de dag gaan mensen door met het bouwen van allerlei ‘Babylons’ in de vorm van een dodelijke cocktail van trots, technologie en onderdrukking. Veel in de moderne cultuur doet denken aan Babylon: materiële welvaart tegenover grote armoede, consumentisme en veronderstelde onoverwinnelijkheid.

In het visioen van Johannes wordt Babylon plotseling neergehaald door een goddelijk oordeel. Het is een waarschuwing dat deze huidige wereld niet eeuwig zal duren. Als we, net als de inwoners van Babylon, al onze energie steken in het verdienen van geld, het onderdrukken van mensen die anders zijn dan wij en het ophopen van bezittingen, zullen we uiteindelijk vernietigd worden. Laten we in plaats daarvan leven voor de dingen die blijven en ‘eerst het Koninkrijk van God’ zoeken (Matteüs 6:33).

Aan welke verschijnselen in onze maatschappij denk jij bij de beschrijving van Babylon in Openbaring 18:22-24?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons