Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

19/21 - Vreemde eend in de bijt

Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. - 1 Petrus 2:12

Bijbeltekst(en)

De goede levenswandel

11Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten, die uw ziel in gevaar brengen. 12Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop Hij komt rechtspreken. 13Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld: van de keizer als de hoogste autoriteit 14en van de gouverneurs, door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. 17Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

1 Petrus 2:11-17NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we prachtige woorden over het feit dat we deel uitmaken van Gods volk (1 Petrus 2:9-10). In deze passage worden we geconfronteerd met het feit dat we niet thuis zijn in de wereld. We leven te midden van niet-christenen. We leven onder het gezag van de regeringen van onze landen. We voelen de spanning tussen die realiteit en ons burgerschap van Gods koninkrijk. Wie beslist wat er gebeurt, God of de aardse leiders?

Wie leeft in een situatie waarin christenen onderdrukt of vervolgd worden, begrijpt meteen waar Petrus het over heeft. Maar zelfs als we geen onderdrukking ervaren, kun je je als gelovige toch vervreemd voelen van je omgeving. Petrus heeft een duidelijk advies: accepteer de vervreemding; laat juist volop zien dat je anders bent, door je liefdevolle houding en gedrag.

Dat lijkt misschien een onmogelijke opgave. Maar de brief van Petrus is juist bedoeld om ons te sterken en te troosten. God heeft de controle, zelfs in moeilijke situaties. Laat niet-christenen en overheden zich over ons verbazen, niet vanwege onze opstandigheid, maar vanwege de goede dingen die we voor elkaar en voor de samenleving doen. Laten we ‘vreemdelingen’ zijn in de samenleving – mensen die helpen, ondersteunen en liefhebben. En laten we ons burgerschap van Gods Koninkrijk voorop stellen. Dit zal ons de moed geven om met moeilijke situaties om te gaan.

‘Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God’ – hoe ziet dat er voor jou uit?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons