Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vertel het door!

Bijbeltekst(en)

Bijeenkomst van de apostelen

1Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. 2Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. 3Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig van de bekering van de heidense volken, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. 4Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. 5Enkele gelovigen die tot de partij van de farizeeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden.

6De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. 7Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de andere volken te verspreiden, opdat ook zij tot geloof zouden komen. 8God, die de harten doorgrondt, heeft zich duidelijk voor hen uitgesproken door hun de heilige Geest te schenken, zoals Hij die ook aan ons geschonken heeft. 9Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want Hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. 10Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen? 11Nee, we geloven dat we door de genade van de Heer Jezus gered worden, op dezelfde wijze als zij.’ 12Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht.

Handelingen 15:1-12NBV21Open in de Bijbel

Door Jurjen ten Brinke

In Handelingen 2 lezen we dat de apostelen de heilige Geest ontvangen. Meteen gaan ze spreken over de grote daden van God. Op het moment dat je de Geest van God ontvangt, ga je met ‘geestelijke’ ogen kijken. Je ziet dingen die je eerder niet zag. Dat is intens en kan verrijkend zijn, maar het kan ook tot gevolg hebben dat anderen je niet helemaal meer begrijpen. Dat was op de pinksterdag al zo (‘ze zijn vast dronken’, Handelingen 2:13) en dat geldt nog steeds. Tegelijkertijd geldt dat je ook ‘milder’ wordt: je weet dat jij van genade leeft en iets van God gekregen hebt, waardoor je ook genadevoller naar anderen wordt.

In Handelingen 15 zien we op een mooie manier terug wat het ‘vertellen over Gods grote daden’ concreet betekent voor de eenheid van gelovigen – ‘samen kerk, samen sterk’. Broeders uit Judea komen bij Paulus en Barnabas voor een heel stevig gesprek over de besnijdenis. Want, zo betogen ze, Mozes heeft ons dingen geleerd en die moeten we niet negeren. Ook heidenen die tot geloof komen, moeten besneden worden.
Ze komen er niet uit en besluiten dat een groepje leerlingen met Paulus en Barnabas naar Jeruzalem moet gaan om daar met andere kerkleiders over het ontstane conflict door te spreken.

Stevige discussies tussen mensen die Jezus volgen komen in de Bijbel dus voor. Maar wat het meest aanspreekt in dit hoofdstuk is dat er tussendoor hoopvolle verhalen gedeeld worden. Om die onverkwikkelijke discussies het hoofd te bieden, zou ik denken. Als Paulus en Barnabas onderweg naar Jeruzalem zijn, komen ze door Fenicië en Samaria en daar vertellen ze níet waarom ze naar Jeruzalem gaan, maar wél over de werken van God en de bekering van mensen. Dat leidt tot grote vreugde (vers 3-4).
Ook als later in Jeruzalem een woordenstrijd uitbreekt, is daar vervolgens een moment (vers 12) waarin verteld wordt over Gods werk. Kennelijk is er veel eenheid onder christenen als we elkaar vertellen over Gods grote daden.

Daarom: vertel elkaar over het werk van God in jouw leven én over dat wat je van God ziet in de ander. Dat is heel vruchtbaar!

Jurjen ten Brinke is voorganger in Hoop voor Noord in Amsterdam en werkt regelmatig mee aan EO-programma’s zoals Nederland Zingt en De Kapel. Tijdens de digitale conferentie leidde hij de BEAM-viering op zondagochtend. Kijk op samenkerksamensterk.nl om dit terug te zien.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons