Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Genade

Bijbeltekst(en)

4Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, 5heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered! 6Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. 8Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

Efeziërs 2:4-9NBV21Open in de Bijbel

Hoe zou jij in je eigen woorden omschrijven wat ‘genade’ is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons