Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gave gaven - Romeinen 12:1-8

Bijbeltekst(en)

Leef volgens de wil van God

1Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. 2U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. 4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn.

Romeinen 12:1-8NBV21Open in de Bijbel

We lezen verder uit de brief aan de Romeinen. Aan het begin van die brief heeft Paulus uitgelegd waaruit Gods genade bestaat: God redt iedereen die gelooft (Romeinen 1:16-17). Maar hoe kun je vanuit die genade leven? Vanaf hoofdstuk 12 schrijft Paulus daarover. Het mooiste wat je God kunt geven, schrijft Paulus, ben jij zelf. Door goed te leven. Goed leven maakt niet dat je in Gods ogen geweldig bent: alleen wanneer je gelooft in Jezus, ziet God je als een goed mens. Maar door jezelf te geven – je gaven en talenten – geef je God én de mensen om je heen (terug) wat je van Hem gekregen hebt.

Welke gaven heb jij van God gekregen?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons