Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jakobus 3:13-4:10 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21

13Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Jakobus 3:13-18NBV21Open in de Bijbel
Onderwerp u aan God

1Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? 2U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. 3En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. 4Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5Denk niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘God heeft ons toch geen geest vol afgunst gegeven? 6De genade die Hij schenkt is groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade.’ 7Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. 8Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 9Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. 10Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.

Jakobus 4:1-10NBV21Open in de Bijbel

Waar gaat het om in dit gedeelte?

Bekijk of luister

Video en audio volgen.

Ter Inspiratie: De vruchten van Gods wijsheid

Jakobus maakt zich zorgen om de gemeenten waar hij aan schrijft. Ze worden verscheurd door onderlinge conflicten. Daardoor komen ze tot niets. Dat wil zeggen: er gebeurt misschien wel van alles, maar het leidt allemaal nergens toe. Ze komen tot niets dat er werkelijk toe doet in het licht van Gods koninkrijk. En dat is jammer, of beter gezegd: dat is zonde.

Deze conflicten zijn er omdat de mensen aan wie Jakobus schrijft meer bezig zijn met wat ze zelf willen, dan met wat God wil. Die twee vallen namelijk niet zomaar samen. Sterker nog: wat God wil staat regelmatig lijnrecht tegenover wat mensen normaal vinden, als in: “Maar dat doet iedereen toch?”

Dus roept Jakobus zijn lezers op om kritisch naar zichzelf te kijken. Je af te vragen: Wat wil ik nu echt? Wat vind ik nu écht belangrijk? En waarom wil ik dat? Is dat omdat iedereen (wat Jakobus ‘de wereld’ noemt) het wil? Of is het verbonden met wat God wil, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in hoe Jezus leefde en wat Hij leerde?

Het is goed voorstelbaar dat dat een confronterende vraag is. Mogelijk zie je ineens dat je op een verkeerd spoor zit. Dat kan best schrikken zijn. Tegelijk is die schrik juist heilzaam, want dat inzicht is de eerste stap naar inkeer. En, zo maakt Jakobus duidelijk, bij God is altijd ruimte voor inkeer.

Jakobus gaat uitgebreid in op verkeerde gedrag, maar benoemt daarnaast ook wat de basis is voor een andere koers in je leven: een levende relatie met God (‘Kom nader tot God, dan komt Hij nader tot u’, 4:8). Wie Gods nabijheid zoekt en ervaart, vindt daarin de basis voor een ander leven.

Door zijn lezers zo uit te nodigen kritisch naar zichzelf te kijken, hoopt Jakobus de bastions van het eigen gelijk te doorbreken. Dan ontstaat er namelijk ruimte voor Gods wijsheid om te stromen en vrucht te dragen, in een gemeenschap waarin men bereid is naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, zonder aanzien des persoons, en levend tot eer van Gods naam.

Meer weten?

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en achtergrond informatie, zoals over de opbouw en context van de brief.

In dit verdiepend artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen tussen de opvattingen over ‘geloven’ en ‘doen’ bij Jakobus en Paulus.

Hier lees je deze tekst in verschillende vertalingen.

En wanneer je een Plus-account hebt, vind je hier de passage in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst inspiratie voor de preek verbonden aan de kern van dit Bijbelgedeelte.

In deze passage zet Jakobus het volgen van Gods wijsheid tegenover het volgen van wat hij “aardse wijsheid” noemt, dat wil zeggen: het vooropzetten van je eigen verlangens en belangen.

Je vindt op deze pagina ook links naar meer achtergrondinformatie bij deze passage. Dit alles helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons