Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jakobus 1:16-27 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21

16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

Geloven en doen

19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. 26Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

Jakobus 1:16-27NBV21Open in de Bijbel

Waar gaat het om in dit gedeelte?

Bekijk of luister

Video en audio zullen nog volgen.

Ter Inspiratie: Geloof wil tot bloei komen

Wat maakt het leven goed? Voor Jakobus is het antwoord op deze vraag helder: het leven wordt goed, het leven wordt écht leven, dankzij de goede gaven van God, bovenal dankzij ‘de verkondiging van de waarheid’ (vers 18) en ‘de boodschap die in mensen is geplant’ (vers 21). Die verkondiging en boodschap vallen samen met Gods wijsheid, zoals die door Jezus in lijn met de Thora geleerd en geleefd is. Die wijsheid maakt het leven écht leven.

Net als Jezus gebruikt Jakobus beelden van groei en bloei. Het initiatief tot het uitzaaien en planten van het goede nieuws ligt nadrukkelijk bij God, maar de houding van mensen ten opzichte van die boodschap draagt wel bij aan het uitgroeien ervan. Mensen kunnen als het ware de grond klaar maken en het zaaisel goed verzorgen, door blijvend te oefenen in het handen en voeten geven aan de boodschap die uitgezaaid is. Want ze zijn zélf de eerste opbrengst van Gods nieuwe schepping.

Het helemaal tot bloei komen van het goede en de volle oogst is iets dat nog komen zal, met Christus’ wederkomst. Tegelijk is er ook in het huidige leven al iets van dat goede en die bloei te zien. Jakobus wijst op aansprekende voorbeelden en sluit daarbij aan bij Jezus’ leer, met name de Bergrede: zorg voor kwetsbare medemensen, laat woede niet met je op de loop gaan, wees je bewust van wat woorden uit kunnen werken en spreek dus opbouwend of weet te zwijgen wanneer nodig. Hij werkt die voorbeelden in de rest van zijn brief uit, terwijl hij zijn lezers en dus ook ons voorhoudt: zo spiegelt je leven je geloof!

Meer weten?

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en achtergrond informatie, zoals over de opbouw en context van de brief.

In dit verdiepend artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen tussen de opvattingen over ‘geloven’ en ‘doen’ bij Jakobus en Paulus.

Hier lees je deze tekst in verschillende vertalingen.

En wanneer je een Plus-account hebt, vind je hier de passage in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst inspiratie voor de preek verbonden aan de kern van dit Bijbelgedeelte.

In deze passage zet Jakobus de kerngedachte van zijn brief neer: het goede nieuws dat God gezaaid heeft in mensen, wil tot bloei komen in hun leven.

Je vindt op deze pagina ook links naar meer achtergrondinformatie bij deze passage. Dit alles helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons