Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
9 mei 2024Pieter Lalleman

Elke zondag Moederdag!

25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Johannes 19:25-27NBV21Open in de Bijbel

Het is opvallend dat Jezus, terwijl Hij lijdt aan het kruis, aandacht heeft voor de mensen rondom Hem. Op het moment van zijn diepste nood denkt Hij aan anderen. Hij denkt ook nu nog aan ons.

Zijn zorg voor zijn moeder is ontroerend en staat in schril contrast met de soldaten die Hem bewaken, die alleen gericht zijn op eigen gewin en gretig dobbelen om zijn onderkleed (Johannes 19:23-24).

Deze woorden vanaf het kruis zijn het testament van Jezus. Hij heeft niets anders om weg te geven, zelfs geen kleren meer. In zijn opdracht verbindt Jezus twee mensen aan elkaar. Is dat romantisch? Zou het iets te maken hebben met Moederdag? Nou nee, romantisch is het allerminst. Het is in de eerste plaats een praktische noodzaak, want ook na de opstanding zal Jezus niet meer ‘thuis’ wonen. Als oudste zoon moet Jezus dus de zorg organiseren voor zijn moeder, die weduwe is, zoals kinderen over de hele wereld doen.

Geestelijke familie

De geliefde discipel van zijn kant heeft geen moeder nodig. Hij is een volwassen man en hij heeft al een eigen huis. Maar hij krijgt nu de zorgtaak. Niet als mantelzorger – het lijkt er tenminste niet op dat Maria in die zin hulpbehoevend is. Maar als weduwe heeft zij in die cultuur een identiteit nodig in de vorm van een man die voor haar verantwoordelijk is. Het is belangrijk op te merken dat Maria’s andere zonen, Jezus’ halfbroers, niet in aanmerking komen omdat ze geen volgelingen van Hem zijn (Johannes 7:5).

Jezus handelt in liefde die zich uit in praktische zorg. Hij smeedt een verbinding die langs de lijnen van geloof loopt, niet langs de lijnen van verwantschap. Hij verbindt twee van zijn naaste volgelingen. Zoals een commentator (Craig Keener) schrijft:

‘De banden van de gelovige gemeenschap moeten sterker zijn dan natuurlijke familiebanden.’

We zien hier dus de kern van een nieuwe, geestelijke familie. Daarbij hebben anderen zich aangesloten na de opstanding. In dit licht gezien zorgen wij in de christelijke gemeente allemaal voor elkaar. En elke zondag is een soort Moederdag omdat wij onze familie ontmoeten!

Verbonden met medegelovigen

Jezus zet zijn stiefbroers buitenspel en verbindt zijn moeder met zijn vriend. Hij vraagt ook ons om aardse verhoudingen minder belangrijk te vinden dan geloofsbanden. Onze verbinding met Jezus en met elkaar in de kerk is belangrijker dan bloedverwantschap. In Gods familie zijn we allemaal zonen en dochters, zussen en broers. Steeds wanneer we elkaar ontmoeten, is het Moederdag en Vaderdag en kinderdag.

Dit kan een grote troost zijn voor mensen die geen partner of geen biologische kinderen hebben. In de gemeente van Christus horen zij er helemaal bij. De Heer verwacht dat wij als broers en zussen dicht bij elkaar leven en voor elkaar zorgen. Als geadopteerde broers en zussen van Jezus, geadopteerde kinderen van God (zie ook Romeinen 8:12-16), willen we graag voor elkaar zorgen. Zo niet, dan is er iets mis.

Jezus herdefinieert wat familie is, zoals Hij in Matteüs 12:49-50 over zijn volgelingen zegt:

49Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 50Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’

Matteüs 12:49-50NBV21Open in de Bijbel

Deze inclusiviteit, deze familiegeest, is door de eeuwen heen een kracht van het christendom geweest, tot aan de komst van romantiek en individualisme met hun nadruk op romantische liefde en individuele keuze. Laten we deze kracht herwinnen. Wij zijn één familie in Christus en elke zondag is het Moederdag en Vaderdag!

Dr. Pieter J. Lalleman is schrijver, nieuwtestamenticus en predikant van de Baptistengemeente in Knaphill, Surrey, Groot-Brittannië. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons