Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 mei 2017

Bijbelvakblad Met Andere Woorden is vernieuwd

Met Andere Woorden is in een nieuw jasje gestoken. Het ‘vakblad Bijbel & vertalen’ is vernieuwd in vorm en blijft vertrouwd van inhoud. Hoofdredacteur Matthijs de Jong licht de achtergrond van het nieuwe concept toe. Met Andere Woorden is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Met Andere Woorden
• Biedt verdieping op het gebied van Bijbelvertalen, en het verband ervan met exegese en Bijbelgebruik
• Is bijzonder geschikt voor predikanten en voor iedereen die werkt met Bijbelvertalingen
• Is een wetenschappelijk verantwoord vakblad
• Is toegankelijk geschreven voor een breed geïnteresseerd publiek
• Wordt op aanvraag gratis toegezonden

De Samaritaanse vrouw (op de cover van dit blad) heeft het begrepen. Ze ziet in dat Jezus de messias is, de redder van de wereld, en haar getuigenis brengt vele Samaritanen tot geloof. In haar eerste woorden die ze tot Jezus richt, wanneer hij haar om water vraagt bij de bron buiten de stad, noemt ze Jezus een Ioudaios: ‘Hoe kun jij, een Ioudaios, mij, een Samaritaanse, om water vragen?’ (Johannes 4:9). Hoe vertalen we Ioudaios? Als Jood? Maar de Samaritanen waren zelf óók Joden. Ze behoren evengoed tot het volk van Israël – de vrouw spreekt niet voor niets over ‘onze voorvader Jakob’. Is ‘Judeeër’ dan de betere weergave? Samaritanen en Judeeërs gingen inderdaad niet door één deur. Toch botst ‘Judeeër’ met het feit dat Jezus juist een Galileeër was. De vraag hoe we Ioudaios in het Nieuwe Testament moeten weergeven – Jood of Judeeër – is een hot issue in het academische debat én een met grote consequenties voor Bijbellezers, vooral in het evangelie van Johannes. Het researchartikel waarmee dit nummer van Met Andere Woorden opent, pakt deze vraag breed op.

Het typeert wat we voor ogen hebben met ons blad. Aandacht voor het Bijbelvertalen blijft daarin vooropstaan. We hebben als redactie de ambitie om heldere artikelen te bieden die de complexiteit onder ogen zien en dilemma’s niet uit de weg gaan. Naast het researchartikel vindt u in dit nummer bijdragen over Ruth 3 en Lucas 7, en de nieuwe editie van de Lutherbibel uit 2017. Daarnaast bieden we ruimte aan bijdragen die inzicht en inspiratie bieden bij de Bijbel; dit keer met een exegetische schets bij het oecumenisch leesrooster en een essay over Bijbel en het natuur- en milieuvraagstuk. En natuurlijk onze twee nieuwe rubrieken met een persoonlijk geluid. In spiegelschrift biedt iemand zijn of haar kijk op de Bijbel en het belang van de Bijbel voor vandaag. En in woord en weerwoord wordt een tweevoudig licht geworpen op een actuele vertaalkwestie.

Met Andere Woorden zal nu tweemaal per jaar verschijnen in deze nieuwe lay-out, en zal per nummer een groter aantal pagina’s hebben dan voorheen. We hopen u een leerzaam en inspirerend vakblad te bieden, met praktische aanknopingspunten voor predikanten en andere professionals voor het gebruik van de Bijbel.

In de Nederlandse context neemt Met Andere Woorden een unieke positie in als hét blad over Bijbelvertalen. Velen van u wezen daar op in de lezersenquête van afgelopen zomer, en als redactie onderstrepen we het belang hiervan. Vertaalkeuzes zijn zelden zo evident dat ze geen toelichting behoeven. Vaak blijkt er meer aan de hand dan je op het eerste gezicht dacht. Bovendien zijn er gevallen waarin er geen ideale oplossing is, zoals bij het dilemma van Johannes 4:9: Jood of Judeeër? Je keuze forceert de tekst onherroepelijk in een bepaalde richting. Treurig? Het is de realiteit waarin we leven. Al ons denken, spreken en schrijven is imperfect. Het forceert de werkelijkheid voortdurend in onze eigen hokjes en vakjes. We zoeken en tasten, met de beperkte middelen die ons ter beschikking staan, naar woorden om de waarheid te raken.

De Samaritaanse vrouw bij de bron is hiervan een prachtig symbool. Zelf allerminst perfect, een mens met gebreken, fouten en ongeluk. Maar stralend, want door de waarheid aangeraakt.

Een abonnement op Met Andere Woorden is gratis. Vraag vandaag nog een proefnummer aan, voor uzelf of uw predikant of voorganger. Via deze link kunt u een abonnement aanvragen. Kijk op https://www.debijbel.nl/over-met-andere-woorden voor meer informatie.

Dr. Matthijs de Jong is hoofdredacteur van Met Andere Woorden en nieuwtestamenticus bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons