Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
30 mei 2024

7 Bijbelteksten voor extraverten

Ben jij graag onder mensen, geniet je van drukte om je heen en word je wat onrustig als je tijd alleen doorbrengt? Dan heb je waarschijnlijk extraverte trekjes. Dat kan heel goed van pas komen in het praten over je geloof en het leggen van nieuwe contacten.

In de Bijbel zien we allerlei voorbeelden van extraverten, denk bijvoorbeeld maar aan Petrus en Paulus.

Bijbelse extraverten

28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.

Matteüs 14:28-29NBV21Open in de Bijbel

In het Nieuwe Testament zien we wel vaker dat Petrus graag het woord voert en vaak als eerste naar voren stapt. Daardoor gaat hij soms ook als eerste de fout in, of moet hij later ergens op terugkomen. Toch blijkt hij – misschien wel juist daardoor – een heel waardevol onderdeel van Jezus’ groep leerlingen. Hij is de eerste die weet te verwoorden dat Jezus de Zoon van God is, en Jezus durft het aan om Petrus als fundament te gebruiken voor zijn kerk (Matteüs 16:15-18). Dat doet Hij niet zomaar!

6Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.

Lucas 9:6NBV21Open in de Bijbel

Ook de rest van Jezus’ leerlingen moesten wel iets extraverts hebben; ze ontmoeten net als hun meester veel mensen en spreken continu voor groepen. Vermoeiend, of juist iets waar ze veel energie uit haalden?

49Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. 50Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’

Johannes 12:49-50NBV21Open in de Bijbel

Hoewel Jezus regelmatig de stilte opzoekt om tot rust te komen bij zijn Vader (zie bijvoorbeeld Marcus 1:35), brengt Hij vooral veel tijd door met mensen. Hij voert gesprekken, Hij geneest en Hij predikt. Daarbij is Hij zich altijd bewust van zijn Vader, wiens woorden Hij doorgeeft. Ook wij mogen ons er altijd van bewust zijn dat wij alles doen tot eer van God.

11Voert u het woord, laten het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 4:11NBV21Open in de Bijbel

Verantwoordelijkheid

8Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; 10en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. 11Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.

1 Korintiërs 12:8-11NBV21Open in de Bijbel

Mocht jij gezegend zijn met het talent om te spreken, om je veel onder de mensen te begeven en daar ook energie uit te halen, dan heb je daarmee ook een verantwoordelijkheid. Je mag een schakel zijn in Gods plan en zo zijn nieuwe wereld een stukje dichterbij brengen. Laat je daarbij vooral helpen door mensen die juist weer een andere gave gekregen hebben, om zo samen die ene Heer te dienen.

3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

Filippenzen 2:3-4NBV21Open in de Bijbel

Ben je meer op de voorgrond, wat meer uitgesproken, wat meer ‘een Petrus’? Vergeet dan niet dat je buurman of buurvrouw die zich misschien wat meer terugtrekt ook een waardevolle inbreng kan hebben. Kom op voor de ander die wat dreigt onder te sneeuwen tijdens een vergadering of een sociale activiteit, of knoop in alle rust een gesprekje aan met iemand die dat uit zichzelf niet zo gauw zou doen.

7Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.

Hebreeën 13:7NBV21Open in de Bijbel

Om een goede leider te zijn is het niet noodzakelijk om extravert te zijn. Ook introverte mensen kunnen inspirerende sprekers zijn en goed met groepen om kunnen gaan. Waar je talenten ook liggen, of je nu leider bent of niet, je voorbeeldfunctie omvat meer dan alleen woorden; de manier waarop je je leven leidt is wat écht telt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons