Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
2 mei 2024

10 Bijbelteksten over gedenken

Gedenken kan een manier zijn om dankbaar te zijn en te vieren: we danken God voor al het goede dat Hij ons gaf en geeft. Tegelijk kunnen we door (collectief) te gedenken ons ook bewust zijn van fouten die gemaakt zijn door ons, of door wie ons voorgingen. Zo kunnen we blijven streven naar het goede en recht doen aan degenen die door of voor ons geleden hebben.

Om niet te vergeten

10Wanneer u daar volop te eten hebt, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat Hij u gegeven heeft. 11Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen.

Deuteronomium 8:10-11NBV21Open in de Bijbel

Als het ons voor de wind gaat, is het soms makkelijk om te vergeten dat dit niet onze eigen verdienste is. We mogen ons van God afhankelijk weten, in goede én slechte tijden.

17Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat Ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid.

Exodus 12:17NBV21Open in de Bijbel

Zowel tijdens de uittocht uit Egypte als tijdens de reis door de woestijn waren de Israëlieten dagelijks op God aangewezen – voor hun vrijheid, hun route en hun brood. Eenmaal aangekomen in het beloofde land zou aan hun afhankelijkheid niets veranderen, maar ze zouden wel zomaar kunnen vergeten dat het God is die in hun behoeften voorziet. Hij speelt hier van tevoren al op in; Hij weet hoe een mensenhart in elkaar steekt.

32Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘De Heer wil dat we 2 kilo manna bewaren voor de toekomst. Dan kan iedereen later het brood uit de woestijn zien. Dan weten ze wat de Heer ons te eten gaf toen hij ons uit Egypte weghaalde.’

Exodus 16:32BGTOpen in de Bijbel

Nog een gebeurtenis waarbij achteraf gedenken niet vrijblijvend is: dat het Joodse volk in het boek Ester voor uitroeien bewaard is. Dit moet gevierd worden – door iedereen, op elke plek, elk jaar weer.

28De herinnering aan deze dagen moest levend gehouden worden: ze moesten worden gevierd door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie en in iedere stad. Nooit mocht de viering van deze poeriemdagen bij de Joden in onbruik raken, en ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken.

Ester 9:28NBV21Open in de Bijbel

Vele eeuwen later bevrijdde Jezus ons allemaal door zijn leven voor ons te geven . Zijn opdracht aan ons is om dat telkens weer te gedenken met het teken van brood en wijn, in verbondenheid met elkaar.

19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’

Lucas 22:19NBV21Open in de Bijbel

Volg ons leesplan over Vrijheid

Met dit leesplan kun je je verdiepen in de vraag wat vrijheid in de Bijbel betekent. In vijftien meditaties wordt dat thema steeds weer van een andere kant belicht.

Gedenkteken

Feesten en rituelen, zoals hierboven beschreven, zijn niet de enige manier om te gedenken. Ook plekken of monumenten kunnen ons herinneren aan gebeurtenissen of personen.

Een van de eersten in de Bijbel die een gedenkteken plaatst, is God zelf. Hij wil de mensen blijven herinneren aan zijn liefde en zijn belofte.

12En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.

Genesis 9:12-13NBV21Open in de Bijbel

12Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen.’

1 Samuel 7:12NBV21Open in de Bijbel

Eben-Haëzer betekent ‘steen van de ‘hulp’. Direct na een grote overwinning richt Samuel de aandacht op Hem die dit alles mogelijk maakte. Hiermee creëert hij een plek waar ook de komende generaties herinnerd zullen worden aan Gods grootheid. Eerder gaf God ook Jozua de opdracht om hetzelfde te doen.

5Van het volk dat weggetrokken was waren alle mannen besneden geweest, maar de mannen die na de uittocht waren geboren, toen het volk onderweg was in de woestijn, waren niet besneden. 6Want Israël trok veertig jaar door de woestijn, totdat alle weerbare mannen die uit Egypte waren weggetrokken, gestorven waren. Ze hadden niet geluisterd naar de HEER, en daarom had de HEER hun gezworen dat Hij hun niet het land zou laten zien dat Hij ons zou geven, zoals Hij hun voorouders onder ede had beloofd: het land dat overvloeit van melk en honing. 7Hij liet hun plaats innemen door hun zonen, en hen besneed Jozua nu, omdat dit onderweg niet gedaan was.

Jozua 5:5-7NBV21Open in de Bijbel

Volgende generaties

7Denk aan de tijden van weleer,

verdiep u in het verre verleden.

Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen;

vraag de oudsten en zij zullen verhalen.

Deuteronomium 32:7NBV21Open in de Bijbel

Feesten, herdenkingen en monumenten kunnen aanleiding zijn voor een gesprek over Gods daden, over het gedrag van onze voorouders, over wat nu werkelijk van belang is in het leven en in onze maatschappij. Praat jij weleens met je (groot)ouders of met de volgende generatie over lessen uit het verleden en over Gods krachtige daden?

3Wij hebben het gehoord, wij weten het,

onze ouders hebben het ons verteld.

4Wij willen het onze kinderen niet onthouden,

wij zullen aan het komend geslacht vertellen

van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,

van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Psalmen 78:3-4NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons