Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Achtergrondinformatie
54 resultaten
Aanhalingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament

De volgende lijst bevat alle plaatsen waar in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk woorden uit het Oude Testament zijn aangehaald. Wie de oudtestamentische teksten erop naslaat, zal niet steeds een letterlijke overeenkomst vinden. Dat heeft verscheidene oorzaken. De schrijvers halen meestal niet de Hebreeuwse grondtekst aan, maar de Griekse vertaling, de Septuaginta. Ze citeren ook vaak uit het hoofd. In sommige gevallen geven ze aan de tekst een bepaalde wending of passen die aan in het geheel van hun betoog.

Matteüs

1:23 Jesaja 7:14
2:6 Micha 5:1,3
  2 Samuel 5:2
2:15 Hosea 11:1
2:18 Jeremia 31:15
3:3 Jesaja 40:3
4:4 Deuteronomium 8:3
4:6 Psalm 91:11-12
4:7 Deuteronomium 6:16
4:10 Deuteronomium 6:13
4:15-16 Jesaja 8:23-9:1
5:21 Exodus 20:13
5:27 Exodus 20:14
5:31 Deuteronomium 24:1
  Numeri 30:2
  Deuteronomium 23:22
5:34-35 Jesaja 66:1
  Psalm 48:3
5:38 Exodus 21:24
  Deuteronomium 19:21
5:43 Leviticus 19:18
8:17 Jesaja 53:4
9:13 Hosea 6:6
10:35-36 Micha 7:6
11:10 Exodus 23:20
  Maleachi 3:1
12:7 Hosea 6:6
12:18-21 Jesaja 42:1-4
13:14-15 Jesaja 6:9-10
13:35 Psalm 78:2
15:4 Exodus 20:12; 21:17
  Deuteronomium 5:16
15:8-9 Jesaja 29:13
16:27 Psalm 62:13
18:16 Deuteronomium 19:15
19:4-5 Genesis 1:27; 2:24; 5:2
19:7 Deuteronomium 24:1
19:18-19 Exodus 20:12-16
  Leviticus 19:18
  Deuteronomium 5:16-20
21:5 Jesaja 62:11
  Zacharia 9:9
21:13 Jesaja 56:7
  Jeremia 7:11
21:16 Psalm 8:3
21:42 Psalm 118:22-23
22:24 Deuteronomium 25:5-6
22:32 Exodus 3:6,15
22:37 Deuteronomium 6:5
22:39 Leviticus 19:18
22:44 Psalm 110:1
23:39 Psalm 118:26
26:31 Zacharia 13:7
27:9-10 Zacharia 11:12-13
27:35 Psalm 22:19
27:46 Psalm 22:2

Marcus

1:2-3 Exodus 23:20
  Maleachi 3:1
  Jesaja 40:3
4:12 Jesaja 6:9-10
7:6-7 Jesaja 29:13
7:10 Exodus 20:12; 21:17
  Deuteronomium 5:16
10:6-8 Genesis 1:27; 2:24; 5:2
10:19 Exodus 20:12-16
  Deuteronomium 5:16-20
11:17 Jesaja 56:7
  Jeremia 7:11
12:10-11 Psalm 118:22-23
12:19 Deuteronomium 25:5-6
12:26 Exodus 3:6,15
12:29-30 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
12:31 Leviticus 19:18
12:32-33 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
  Jesaja 45:21
12:36 Psalm 110:1
14:27 Zacharia 13:7
15:24 Psalm 22:19
15:28 Jesaja 53:12
15:34 Psalm 22:2

Lucas

1:17 Maleachi 3:23-24
2:23 Exodus 13:2
2:24 Leviticus 12:8
3:4-6 Jesaja 40:3-5
4:4 Deuteronomium 8:3
4:8 Deuteronomium 6:13
4:10-11 Psalm 91:11-12
4:12 Deuteronomium 6:16
4:18-19 Jesaja 61:1-2
7:27 Exodus 23:20
  Maleachi 3:1
8:10 Jesaja 6:9-10
10:27 Deuteronomium 6:5
  Leviticus 19:18
12:53 Micha 7:6
18:20 Exodus 20:12-16
  Deuteronomium 5:17-20
19:46 Jesaja 56:7
  Jeremia 7:11
20:17 Psalm 118:22
20:28 Deuteronomium 25:5-6
20:37 Exodus 3:6
20:42-43 Psalm 110:1
22:37 Jesaja 53:12
23:30 Hosea 10:8
23:34 Psalm 22:19
23:46 Psalm 31:6

Johannes

1:23 Jesaja 40:3
2:17 Psalm 69:10
6:31 Psalm 78:24-25
6:45 Jesaja 54:13
8:17 Deuteronomium 17:6; 19:15
10:34 Psalm 82:6
12:15 Zacharia 9:9
12:38 Jesaja 53:1
12:40 Jesaja 6:9-10
13:18 Psalm 41:10
15:25 Psalm 35:19; 69:5
19:24 Psalm 22:19
19:36 Exodus 12:46
  Numeri 9:12
19:37 Zacharia 12:10

Handelingen

1:20 Psalm 69:26; 109:8
2:17-21 Joël 3:1-5
2:25-28 Psalm 16:8-11
2:30 Psalm 132:11
2:34-35 Psalm 110:1
3:13 Exodus 3:6,15
3:22-23 Deuteronomium 18:15-16,19
3:25 Genesis 22:18
4:11 Psalm 118:22
4:24 Exodus 20:11
4:25-26 Psalm 2:1-2
7:3 Genesis 12:1
7:6-7 Genesis 15:13-14
7:18 Exodus 1:8
7:27-28 Exodus 2:14
7:30-34 Exodus 3:2-10
7:37 Deuteronomium 18:15
7:40 Exodus 32:1,23
7:42-43 Amos 5:25-27
7:49-50 Jesaja 66:1-2
8:32-33 Jesaja 53:7-8
13:22 1 Samuel 13:14
13:33 Psalm 2:7
13:34 Jesaja 55:3
13:35 Psalm 16:10
13:41 Habakuk 1:5
13:47 Jesaja 49:6
15:16-18 Amos 9:11-12
23:5 Exodus 22:27
28:26-27 Jesaja 6:9-10

Romeinen

1:17 Habakuk 2:4
2:6 Psalm 62:13
2:24 Jesaja 52:5
3:4 Psalm 51:6
3:10-12 Psalm 14:1-3; 53:2-4
3:13 Psalm 5:10; 140:4
3:14 Psalm 10:7
3:15-17 Jesaja 59:7-8
3:18 Psalm 36:2
4:3 Genesis 15:6
4:7-8 Psalm 32:1-2
4:9 Genesis 15:6
4:17 Genesis 17:5
4:18 Genesis 15:5
4:22 Genesis 15:6
7:7 Exodus 20:17
8:36 Psalm 44:23
9:7 Genesis 21:12
9:9 Genesis 18:10
9:12 Genesis 25:23
9:13 Maleachi 1:2-3
9:15 Exodus 33:19
9:17 Exodus 9:16
9:20 Jesaja 29:16; 45:9
9:25-26 Hosea 2:25; 2:1
9:27-28 Jesaja 10:22-23
9:29 Jesaja 1:9
9:33 Jesaja 8:14; 28:16
10:5 Leviticus 18:5
10:6-8 Deuteronomium 30:11-14
10:11 Jesaja 28:16
  Psalm 25:3
10:13 Joël 3:5
10:15 Nahum 2:1
10:16 Jesaja 53:1
10:18 Psalm 19:5
10:19 Deuteronomium 32:21
10:20 Jesaja 65:1
10:21 Jesaja 65:2
11:3 1 Koningen 19:10
11:4 1 Koningen 19:18
11:8 Jesaja 29:10
  Deuteronomium 29:3
11:9-10 Psalm 69:23-24
11:26-27 Jesaja 59:20-21
  Jeremia 31:33-34
11:34-35 Jesaja 40:13
  Job 41:3
12:19 Deuteronomium 32:35
12:20 Spreuken 25:21-22
13:9 Exodus 20:13-17
  Leviticus 19:18
  Deuteronomium 5:17-19
14:11 Jesaja 45:23; 49:18
15:3 Psalm 69:10
15:9 Psalm 18:50
15:10 Deuteronomium 32:43
15:11 Psalm 117:1
15:12 Jesaja 11:10
15:21 Jesaja 52:15

1 Korintiërs

1:19 Jesaja 29:14
1:31 Jeremia 9:22-23
2:9 Jesaja 64:3
2:16 Jesaja 40:13
3:19 Job 5:13
3:20 Psalm 94:11
5:13 Deuteronomium 17:7
6:16 Genesis 2:24
9:9 Deuteronomium 25:4
10:7 Exodus 32:6
10:20 Deuteronomium 32:17
10:26 Psalm 24:1
14:21 Jesaja 28:11-12
15:27 Psalm 8:7
15:32 Jesaja 22:13
15:54 Jesaja 25:8
15:55 Hosea 13:14

2 Korintiërs

4:6 Genesis 1:3
4:13 Psalm 116:10
6:2 Jesaja 49:8
6:16 Leviticus 26:11-12
  Ezechiël 37:27
6:17-18 Jesaja 52:11
  Ezechiël 20:34,41
  2 Samuel 7:14
8:15 Exodus 16:18
9:9 Psalm 112:9
10:17 Jeremia 9:22-23
13:1 Deuteronomium 19:15

Galaten

3:6 Genesis 15:6
3:8 Genesis 12:3
3:10 Deuteronomium 27:26
3:11 Habakuk 2:4
3:12 Leviticus 18:5
3:13 Deuteronomium 21:23
4:27 Jesaja 54:1
4:30 Genesis 21:10
5:14 Leviticus 19:18

Efeziërs

4:8 Psalm 68:19
4:25 Zacharia 8:16
5:31 Genesis 2:24
6:2-3 Exodus 20:12
  Deuteronomium 5:16

1 Timoteüs

5:18 Deuteronomium 25:4
5:19 Deuteronomium 19:15

2 Timoteüs

2:19 Numeri 16:5

Hebreeën

1:5 Psalm 2:7
  2 Samuel 7:14
1:6 Deuteronomium 32:43
  Psalm 97:7
1:7 Psalm 104:4
1:8-9 Psalm 45:7-8
1:10-12 Psalm 102:26-28
1:13 Psalm 110:1
2:6-8 Psalm 8:5-7
2:12 Psalm 22:23
2:13 Jesaja 8:17-18
3:2 Numeri 12:7
3:7-11 Psalm 95:7-11
4:3 Psalm 95:11
4:4 Genesis 2:2
5:5 Psalm 2:7
5:6 Psalm 110:4
6:14 Genesis 22:16-17
7:1-2 Genesis 14:17-20
7:17 Psalm 110:4
7:21 Psalm 110:4
8:5 Exodus 25:40
8:8-12 Jeremia 31:31-34
9:20 Exodus 24:8
10:5-7 Psalm 40:7-9
10:16-17 Jeremia 31:33-34
10:30 Deuteronomium 32:35-36
10:37-38 Habakuk 2:3-4
11:5 Genesis 5:22,24
11:18 Genesis 21:12
12:5-6 Spreuken 3:11-12
12:20 Exodus 19:13
12:26 Haggai 2:6
13:5 Deuteronomium 31:6
13:6 Psalm 118:6

Jakobus

1:10-11 Jesaja 40:6-7
2:8 Leviticus 19:18
2:11 Exodus 20:13-14
2:23 Genesis 15:6
  Jesaja 41:8
4:6 Spreuken 3:34

1 Petrus

1:16 Leviticus 11:44; 19:2
1:24-25 Jesaja 40:6-8
2:3 Psalm 34:9
2:6 Jesaja 28:16
2:7-8 Psalm 118:22
  Jesaja 8:14
2:22 Jesaja 53:9
2:24-25 Jesaja 53:4-6
3:10-12 Psalm 34:13-17
3:14-15 Jesaja 8:12-13
4:18 Spreuken 11:31
5:5 Spreuken 3:34

Openbaring

1:7 Daniël 7:13
  Zacharia 12:10
2:26-27 Psalm 2:8-9
6:16 Hosea 10:8
7:16 Jesaja 49:10
7:17 Jesaja 25:8
11:11 Ezechiël 37:5,10
Inleiding Deuteronomium

Wat is het verhaal achter de tekst?

Tussen de woestijn en het beloofde land

Het boek Deuteronomium verbindt de tocht van het volk Israël door de woestijn met de verovering van het land Kanaän. Het boek sluit aan op het verhaal dat in Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri verteld wordt. Daarom wordt Deuteronomium ook wel ‘het vijfde boek van Mozes’ genoemd.

Maar veel thema’s uit Deuteronomium kun je ook vinden in de boeken Jozua, Rechters, Samuel en Koningen. Die boeken vertellen de geschiedenis van het volk Israël in Kanaän. Het boek Deuteronomium kan dus ook gelezen worden als een deel van het verhaal in die boeken.

Aan het begin van het boek Deuteronomium zijn de Israëlieten bij de grens van het land Kanaän aangekomen. Kanaän is het land dat God aan hen beloofd had. Voordat de Israëlieten de grens van Kanaän oversteken, vertelt Mozes kort wat ze in de woestijn meegemaakt hebben (Deuteronomium 1:6-4:43). Daarna kijkt Mozes vooruit, naar de tijd in Kanaän. Hij legt nog één keer uit hoe het volk als volk van God moet leven (Deuteronomium 6-31). Het boek eindigt met een lied van Mozes, en met het verhaal over zijn dood (Deuteronomium 32-34).

Laatste toespraak?

Deuteronomium heeft de vorm van een afscheidstoespraak. Mozes wil voor zijn dood nog een laatste keer tegen het volk zeggen dat ze volgens Gods regels moeten leven.

De meeste uitleggers denken dat die regels pas later opgeschreven zijn, misschien in de tijd van koning Hizkia. Die koning zorgde ervoor dat het volk Israël weer alleen God ging aanbidden (2 Koningen 18:1-8). Josia, de achterkleinzoon van Hizkia, vindt later in de tempel een boekrol met regels (2 Koningen 22). Veel uitleggers denken dat op die boekrol een deel van het boek Deuteronomium stond. Ze denken dat die regels later zijn samengevoegd met het verhaal over het afscheid van Mozes.

Wat zijn de thema’s in dit boek?

Geloofsopvoeding

Mozes geeft regels aan de Israëlieten, en hij vertelt waarom ze zich aan die regels moeten houden: omdat God de enige God is (bijvoorbeeld Deuteronomium 4:35-39; Deuteronomium 6:4; Deuternonomium 10:20; Deuteronomium 32:12). Hij heeft de Israëlieten bevrijd, en daarom moeten ze eerbied voor hem hebben.

Mozes zegt ook wat de Israëlieten moeten doen om die regels niet te vergeten: om de zeven jaar moeten de Levieten deze regels aan het hele volk voorlezen (Deuteronomium 31:9-13). De mensen moeten ze uit hun hoofd leren en er steeds over praten, met elkaar en met hun kinderen. En de belangrijkste regels moeten ze op hun kleren en hun deurposten schrijven. Zo blijven ze altijd aan die regels denken (Deuteronomium 6:4-9).

Omgaan met andere volken

Volgens het boek Deuteronomium zijn Gods regels heel bijzonder. Als het volk Israël zich aan die regels houdt, zijn ze anders dan de andere volken in Kanaän. Die volken vereren andere goden, en ze doen verkeerde dingen: ze vragen bijvoorbeeld de doden om raad, en ze offeren hun kinderen (Deuteronomium 7:25-26; Deuteronomium 12:31; Deuteronomium 18:9-13). De Israëlieten mogen het voorbeeld van die volken absoluut niet volgen. Ze moeten de volken die deze dingen doen, zelfs doden. Anders lukt het de Israëlieten niet om trouw te blijven aan God (Deuteronomium 20:16-18).

Keuze tussen leven en dood

Mozes zegt dat het volk moet kiezen (Deuteronomium 28-30): als ze alleen God vereren en volgens zijn regels leven, zal het goed met hen gaan. Maar als ze andere goden gaan vereren, gaat het helemaal fout: oogsten mislukken, de mensen worden ziek en ze raken het land kwijt dat God aan hen gegeven heeft.

Toen het volk later naar Babel moest, dachten de mensen daarom dat God hen strafte voor hun verkeerde gedrag.

Hoe kun je dit boek lezen?

Denk eens terug!

Mozes vraagt de Israëlieten om steeds terug te denken aan de dingen die God voor hen gedaan heeft (bijvoorbeeld Deuteronomium 5:15; Deuteronomium 7:18), en aan de tijd dat ze slaven in Egypte waren (bijvoorbeeld Deuteronomium 15:15). Zo leren ze dat ze in de toekomst goed moeten leven.

Bij het lezen van het boek Deuteronomium kun je steeds aan jezelf vragen: Wat heeft God voor mij gedaan? En hoe moet ik me daarom tegenover God en tegenover andere mensen gedragen?

Bijbelse namen met een G
Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Gaäl 8 Rechters 9:26
Gaäs 4 Jozua 24:30
Gabaël 15 Tobit 1:1
Gabata 1 Ester (Grieks) A:12
Gabbai 1 Nehemia 11:8
Gabbata 1 Johannes 19:13
Gabri 2 Tobit 1:14
Gabriël 5 Daniël 8:16 Lucas 1:19
Gacham 1 Genesis 22:24
Gachar 2 Ezra 2:47
Gad Gadpoort 72 Genesis 30:11 Openbaring 7:5
Gadarenen 2 Matteüs 8:28
Gaddi 2 Numeri 13:11 1 Makkabeeën 2:2
Gaddiël 1 Numeri 13:10
Gadi Gadiet; Gaditisch 16 Numeri 7:42
Gai 3 1 Samuel 17:52 Ester (Grieks) 2:8
Gai-Charasim 1 1 Kronieken 4:14
Gajus 5 Handelingen 19:29
Galal 3 1 Kronieken 9:15
Galatië Galaten 8 Handelingen 16:6
Gal-Ed 2 Genesis 31:47
Galgala 1 1 Makkabeeën 9:2
Galilea Galileeër 93 Jozua 12:23 Tobit 1:5 Matteüs 2:22
Galliër 1 1 Makkabeeën 8:2
Gallim 2 Jozua 15:59
Gallio 4 Handelingen 18:12
Gamaliël 2 Handelingen 5:34
Gamliël 5 Numeri 1:10
Gammadiet 1 Ezechiël 27:11
Gamul 1 1 Kronieken 24:17
Gareb 3 2 Samuel 23:38
Garmiet 1 1 Kronieken 4:19
Gat Gatiet; Gatitisch 44 Jozua 11:22
Gatam 3 Genesis 36:11
Gat-Hachefer 2 Jozua 19:13
Gat-Rimmon 4 Jozua 19:45
Gaza 27 Genesis 10:19 1 Makkabeeën 11:61 Handelingen 8:26
Gazez 2 1 Kronieken 2:46
Gazzam 2 Ezra 2:48
Geba 19 Jozua 18:24
Gebal 3 1 Koningen 5:32
Gebe 1 Judit 3:10
Geber 1 1 Koningen 4:19
Gebim 1 Jesaja 10:31
Gechazi 22 2 Koningen 4:12
Gedalja 31 2 Koningen 25:22
Geder Gederiet 2 Jozua 12:13
Gedera 3 Jozua 15:36
Gederot 2 Jozua 15:41
Gederotaïm 1 Jozua 15:36
Gedolim 1 Nehemia 11:14
Gedor 7 Jozua 15:58
Gehenna 11 Matteüs 5:22
Gelilot 1 Jozua 18:17
Gemalli 1 Numeri 13:12
Gemarja 5 Jeremia 29:3
Gennesaret 4 1 Makkabeeën 11:67 Matteüs 14:34
Genneüs 1 2 Makkabeeën 12:2
Genubat 1 1 Koningen 11:20
Gera 10 Genesis 46:21
Gerar 12 Genesis 10:19 2 Makkabeeën 13:24
Gerasenen 4 Marcus 5:1
Gergesenen 1 Marcus 5:1
Gerizim 6 Deuteronomium 11:29 2 Makkabeeën 6:2
Geron 2 2 Makkabeeën 6:1
Gersom 7 Exodus 2:22
Gerson Gersoniet 35 Genesis 46:11
Gerut-Kimham 1 Jeremia 41:17
Gesan 1 1 Kronieken 2:47
Gesem 4 Nehemia 2:19
Gesur Gesuriet 14 Deuteronomium 3:14
Geter 2 Genesis 10:23
Getsemane 3 Matteüs 26:35
Geüel 1 Numeri 13:15
Gezer 28 Jozua 10:33 1 Makkabeeën 4:15
Giach 1 2 Samuel 2:24
Gibbar 1 Ezra 2:20
Gibbeton 5 Jozua 19:44
Gibea 50 Jozua 15:57
Gibea-Elohim 1 1 Samuel 10:5
Gibeon Gibeoniet 46 Jozua 9:3
Gibliet 1 Jozua 13:5
Gichon 4 Genesis 2:13 Sirach 24:27
Gichonbron 5 1 Koningen 1:33
Giddalti 2 1 Kronieken 25:4
Giddel 4 Ezra 2:47
Gideon 58 Rechters 6:1 Judit 8:1 Hebreeën 11:32
Gidom 1 Rechters 20:45
Gidoni 5 Numeri 1:11
Gilalai 1 Nehemia 12:36
Gilboa Gilboagebergte 8 1 Samuel 28:4
Gilead Gileadiet 147 Genesis 31:21 Judit 1:8
Gilgal 39 Deuteronomium 11:30
Gilo 4 Jozua 15:51
Gimzo 1 2 Kronieken 28:18
Ginat 2 1 Koningen 16:21
Ginnetoi 1 Nehemia 12:4
Ginneton 2 Nehemia 10:7
Girgasiet 8 Genesis 10:16 Judit 5:16
Girziet 1 1 Samuel 27:8
Gispa 1 Nehemia 11:21
Gittaïm 2 2 Samuel 4:3
Gizon 1 1 Kronieken 11:34
Goa 1 Jeremia 31:39
Gob 2 2 Samuel 21:18
Gog 16 1 Kronieken 5:4 Openbaring 20:8
Goïm 5 Genesis 14:1
Golan 4 Deuteronomium 4:43
Golgota 3 Matteüs 27:33
Goliat 10 1 Samuel 17:1 Sirach 47:4
Gomer 8 Genesis 10:2
Gomorra 24 Genesis 10:19 Matteüs 10:15
Goren-Haätad 2 Genesis 50:10
Gorgias 14 1 Makkabeeën 3:38
Gortyna 1 1 Makkabeeën 15:23
Gosen 15 Genesis 45:10 Judit 1:9
Gotoniël 1 Judit 6:15
Gozan 5 2 Koningen 17:6
Griekenland Griek; Grieks; Griekstalig 59 Jesaja 66:19 1 Makkabeeën 1:1 Matteüs 2:4
Groot-Sidon 3 Jozua 11:8
Gudgod 1 Deuteronomium 10:7
Gun 3 2 Samuel 23:32
Guni Guniet 5 Genesis 46:24
Gur 1 2 Koningen 9:27
Gur-Baäl 1 2 Kronieken 26:7
De sterke vrouw
bijbel+

De sterke vrouw (Spreuken 31)

Uit: Rieuwerd Buitenwerf, Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel, Heerenveen 2007.

Over Klare taal

De Bijbel een moeilijk boek? Klare taal is een boek dat je op weg helpt om de Bijbel te begrijpen. Het is bedoeld voor diegenen die de Bijbel nog niet goed kennen, maar er wel graag kennis mee willen maken.
Voor dit boek is een selectie gemaakt uit de Bijbel. Aan de hand van zeven thema’s gaan we kriskras door de Bijbel heen. Per thema worden tien bijbelgedeelten kort toegelicht.

Thema Het gewone leven

 • media_2433_Eten in de kerk (1 Korintiërs 11)
 • media_2461_Vrouwen en kinderen (Genesis 29-30)
 • media_2450_Maagd of geen maagd (Deuteronomium 22)
 • media_2465_Schipbreuk (Handelingen 27)
 • media_2436_Een extra kamer (2 Koningen 4)
 • media_2490_Wat eten we vandaag? (Numeri 11)
 • media_2478_De dood van een dochter (Lucas 8)
 • media_2458_U ziet het aan de grote letters (Galaten 6)
 • media_2502_De sterke vrouw (Spreuken 31)
 • media_2477_Naar de synagoge (Lucas 4)
Bijbelse namen met een R
Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Raämja 1 Nehemia 7:6
Raämses 1 Exodus 1:11
Rabba 15 Deuteronomium 3:11
Rabbat-Ammon 1 Jeremia 49:2
Rabbit 1 Jozua 19:20
Rachab 14 Jozua 2:1 Matteüs 1:5
Rachal 1 1 Samuel 30:29
Racham 1 1 Kronieken 2:44
Rachel 45 Genesis 29:6 Matteüs 2:18
Raddai 1 1 Kronieken 2:14
Rafa 2 1 Kronieken 8:2
Rafaël 38 Tobit 1:1
Rafaïn 1 Judit 8:1
Rafon 1 1 Makkabeeën 5:37
Rafu 1 Numeri 13:9
Ragau 2 Judit 1:5
Rages 9 Tobit 4:1
Raguel 32 Tobit 1:1
Rahab 6 Job 9:13
Rakkat 1 Jozua 19:35
Rakkon 1 Jozua 19:46
Ram 7 Ruth 4:19
Rama 41 Genesis 10:7 Matteüs 2:18
Ramataïm 1 1 Makkabeeën 11:34
Ramataïm-Sofim 1 1 Samuel 1:1
Ramat-Hammispe 1 Jozua 13:25
Ramat-Lechi 3 Rechters 15:17
Ramat-Negev 1 Jozua 19:8
Rameses 5 Genesis 47:11 Judit 1:9
Ramja 1 Ezra 10:25
Ramot 28 Deuteronomium 4:43
Ramot-Negev 1 1 Samuel 30:27
Rassiet 1 Judit 2:23
Razis 5 2 Makkabeeën 14:36
Reaja 4 1 Kronieken 4:2
Reba 2 Numeri 31:8
Rebekka 31 Genesis 22:23 Romeinen 9:10
Recha 1 1 Kronieken 4:12
Rechab Rechabiet 18 2 Samuel 4:2
Rechabeam 49 1 Koningen 11:43 Sirach 47:11 Matteüs 1:7
Rechabja 5 1 Kronieken 23:17
Rechob 10 Numeri 13:21
Rechobot 3 Genesis 26:22
Rechobot-Ir 1 Genesis 10:11
Rechum 8 Ezra 2:1
Reëlaja 1 Ezra 2:1
Refach 3 1 Kronieken 7:25
Refaël 1 1 Kronieken 26:7
Refaïet 18 Genesis 14:5
Refaïm 8 Jozua 15:8
Refaja 7 1 Kronieken 3:21
Refan 1 Handelingen 7:43
Refidim 5 Exodus 17:1
Regem 1 1 Kronieken 2:47
Regem-Melech 1 Zacharia 7:2
Regium 1 Handelingen 28:13
Reï 1 1 Koningen 1:8
Rekem 6 Numeri 31:8
Remaljahu 12 2 Koningen 15:25
Remet 1 Jozua 19:21
Resa 1 Lucas 3:27
Resef 5 2 Koningen 19:12
Resen 1 Genesis 10:12
Resin 11 2 Koningen 15:37
Reü 6 Genesis 11:18 Lucas 3:35
Reüel 11 Genesis 36:4
Reüma 1 Genesis 22:24
Rezon 3 1 Koningen 11:23
Rhode 1 Handelingen 12:13
Rhodos 4 Ezechiël 27:15 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 21:1
Ribai 2 2 Samuel 23:28
Ribla 8 2 Koningen 23:33
Rifat 1 Genesis 10:3
Rimmon 16 Jozua 15:32
Rimmono 1 1 Kronieken 6:62
Rimmon-Peres 2 Numeri 33:19
Rinna 1 1 Kronieken 4:20
Risja 1 1 Kronieken 7:39
Rispa 4 2 Samuel 3:7
Rissa 2 Numeri 33:21
Ritma 2 Numeri 33:18
Rodaniet 1 1 Kronieken 1:7
Rodokus 1 2 Makkabeeën 13:21
Roga 1 1 Kronieken 7:34
Rogelbron 5 Jozua 15:7
Rogelim 2 2 Samuel 17:27
Romamti-Ezer 2 1 Kronieken 25:4
Rome Romein; Romeins 62 1 Makkabeeën 1:10 Johannes 11:48
Ros 1 Genesis 46:21
Ruben Rubeniet; Rubenpoort 92 Genesis 29:32 Openbaring 7:5
Ruchama 3 Hosea 2:3
Rufus 2 Marcus 15:21
Ruma 2 Jozua 15:52
Ruth 19 Ruth 1:4 Matteüs 1:5
Het uiterlijk van de ark

In de Bijbel wordt de ark van het verbond op twee manieren omschreven: als een heel bijzondere en mooie kist, of juist als een eenvoudige kist.

Exodus

In het Oude Testament worden in Exodus 25:10-22 aanwijzingen gegeven voor de bouw van de ark.
De ark is een kist van acaciahout. Hij is 125 centimeter lang, 75 centimeter breed en 75 centimeter hoog. Zowel vanbuiten als vanbinnen is de kist overtrokken met een laagje goud. Bovendien is de kist versierd met een gouden sierlijst langs de bovenkant.
Boven op de ark staan twee cherubs, met hun gezicht naar elkaar toe. Ze spreiden hun vleugels uit, zodat ze het deksel als het ware beschermen.
De ark wordt gedragen aan twee lange vergulde stokken, die door ringen aan de onderkant van de kist gestoken zijn. Zo kan de kist verplaatst worden zonder dat iemand hem hoeft aan te raken. Aanraken was verboden, omdat de ark heilig was.

Deuteronomium

In Deuteronomium 10:3 wordt alleen gezegd dat Mozes een acaciahoutenkist maakt. Hier wordt niet gesproken over versieringen of goud.

Inhoud van de ark

Volgens Exodus 25:16 en Deuteronomium 10:2 moeten in de ark de twee stenen platen met de tien geboden worden bewaard. Bij de ark moeten ook andere bijzondere dingen worden bewaard:

Volgens Hebreeën 9:4 werden de staf van Aäron en de kruik met manna niet naast, maar in de kist bewaard.

Maagd of geen maagd
bijbel+

Maagd of geen maagd (Deuteronomium 22)

Uit: Rieuwerd Buitenwerf, Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel, Heerenveen 2007.

Over Klare taal

De Bijbel een moeilijk boek? Klare taal is een boek dat je op weg helpt om de Bijbel te begrijpen. Het is bedoeld voor diegenen die de Bijbel nog niet goed kennen, maar er wel graag kennis mee willen maken.
Voor dit boek is een selectie gemaakt uit de Bijbel. Aan de hand van zeven thema’s gaan we kriskras door de Bijbel heen. Per thema worden tien bijbelgedeelten kort toegelicht.

Thema Het gewone leven

 • media_2433_Eten in de kerk (1 Korintiërs 11)
 • media_2461_Vrouwen en kinderen (Genesis 29-30)
 • media_2450_Maagd of geen maagd (Deuteronomium 22)
 • media_2465_Schipbreuk (Handelingen 27)
 • media_2436_Een extra kamer (2 Koningen 4)
 • media_2490_Wat eten we vandaag? (Numeri 11)
 • media_2478_De dood van een dochter (Lucas 8)
 • media_2458_U ziet het aan de grote letters (Galaten 6)
 • media_2502_De sterke vrouw (Spreuken 31)
 • media_2477_Naar de synagoge (Lucas 4)
Bijbelse namen met een L
Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Laag-Bet-Choron 5 Jozua 16:3
Laban 59 Genesis 24:29 Judit 8:26
Lachai-Roï 5 Genesis 16:14
Lachis 22 Jozua 10:3
Lachmas 1 Jozua 15:40
Lachmi 2 1 Kronieken 20:5
Lada 1 1 Kronieken 4:21
Ladan 6 1 Kronieken 7:26
Laël 1 Numeri 3:24
Lahad 1 1 Kronieken 4:2
Laïs 7 Rechters 18:7
Lakedemonië 1 2 Makkabeeën 5:9
Lakkum 1 Jozua 19:33
Lamech 11 Genesis 4:18 Lucas 3:36
Laodicea 6 Kolossenzen 2:1
Lappidot 1 Rechters 4:4
Lasea 1 Handelingen 27:8
Lastenes 2 1 Makkabeeën 11:31
Latijn 1 Johannes 19:20
Lazarus 19 Lucas 16:20
Lea 29 Genesis 29:16
Lebana 2 Ezra 2:45
Lebaot 1 Jozua 15:32
Leb-Kamai 3 Jeremia 51:1
Lebo-Hamat 11 Numeri 13:21
Lebona 1 Rechters 21:19
Lecha 1 1 Kronieken 4:21
Lechi 6 Rechters 15:9
Lehabiet 2 Genesis 10:13
Lema 1 1 Makkabeeën 5:35
Lemuel 3 Spreuken 31:1
Lesa 1 Genesis 10:19
Lesem 2 Jozua 19:47
Letusiet 1 Genesis 25:3
Leümiet 1 Genesis 25:3
Levi Leviet; Levipoort; Levitisch 383 Genesis 29:34 Tobit 1:7 Marcus 2:14
Leviatan 5 Job 3:8
Libanon Libanonceder; Libanongebergte; Libanonvallei 71 Deuteronomium 1:7 Judit 1:7
Libië Libiër 10 2 Kronieken 12:3 Judit 2:23 Handelingen 2:10
Libna 19 Numeri 33:20
Libnat 1 Jozua 19:26
Libni Libniet 8 Exodus 6:17
Lidbir 1 Jozua 13:25
Likchi 1 1 Kronieken 7:19
Lilit 1 Jesaja 34:14
Linus 1 2 Timoteüs 4:21
Lo-Ammi 4 Hosea 1:9
Lod 4 1 Kronieken 8:12
Lo-Debar 7 Jozua 13:25
Loïs 1 2 Timoteüs 1:5
Lo-Ruchama 5 Hosea 1:6
Lot 42 Genesis 11:27 Sirach 16:8 Lucas 17:28
Lotan 7 Genesis 36:20
Lucas 3 Kolossenzen 4:14
Luchit 2 Jesaja 15:5
Lucius 4 1 Makkabeeën 15:16 Handelingen 13:1
Lud Ludiet 4 Genesis 10:13
Luz 7 Genesis 28:19
Lycië 2 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 27:5
Lydda 5 1 Makkabeeën 11:34 Handelingen 9:31
Lydia 2 Handelingen 16:14
Lydië Lydiër 6 Jesaja 66:19 Judit 2:23
Lykaonië Lykaonisch 2 Handelingen 14:6
Lysanias 1 Lucas 3:1
Lysias 31 1 Makkabeeën 3:32 Handelingen 23:26
Lysimachus 5 Ester (Grieks) F:11
Lystra 9 Handelingen 14:6
Bijbelse namen met een A
Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Aäron 368 Exodus 4:14 Tobit 1:7 Lucas 1:5
Abaddon 1 Openbaring 9:11
Abagta 1 Ester 1:10
Abana 1 2 Koningen 5:12
Abarim Abarimgebergte 5 Numeri 27:12
Abataza 1 Ester (Grieks) 1:10
Abda 2 1 Koningen 4:6
Abdi 3 1 Kronieken 6:29
Abdiël 2 1 Kronieken 5:15
Abdon 10 Jozua 19:28
Abednego 16 Daniël 1:7 Toevoegingen aan Daniël A:1
Abel 16 Genesis 4:2 Matteüs 23:35
Abel-Bet-Maächa 4 2 Samuel 20:14
Abel-Hassittim 1 Numeri 33:49
Abel-Keramim 1 Rechters 11:33
Abel-Maïm 1 2 Kronieken 16:4
Abel-Mechola 3 Rechters 7:22
Abel-Misraïm 1 Genesis 50:11
Abi 1 2 Koningen 18:2
Abia 29 1 Samuel 8:2 Matteüs 1:7
Abialbon 1 2 Samuel 23:31
Abiam 6 1 Koningen 14:31
Abiasaf 1 Exodus 6:24
Abichaïl 4 Numeri 3:35
Abida 2 Genesis 25:4
Abidan 5 Numeri 1:11
Abiël 3 1 Samuel 9:1
Abiëzer 10 Jozua 17:2
Abigaïl 17 1 Samuel 25:1
Abigal 1 2 Samuel 17:25
Abihaïl 2 1 Kronieken 2:29
Abihu 12 Exodus 6:23
Abihud 1 1 Kronieken 8:3
Abilene 1 Lucas 3:1
Abimaël 2 Genesis 10:28
Abimelech 68 Genesis 20:1
Abinadab 16 1 Samuel 7:1
Abinoam 3 Rechters 4:6
Abiram 12 Numeri 16:1 Sirach 45:18
Abisag 5 1 Koningen 1:3
Abisai 20 1 Samuel 26:6
Abisalom 2 1 Koningen 15:2
Abisua 5 1 Kronieken 5:30
Abisur 2 1 Kronieken 2:28
Abital 2 2 Samuel 3:4
Abitub 1 1 Kronieken 8:11
Abiud 2 Matteüs 1:13
Abjatar 31 1 Samuel 22:20 Marcus 2:26
Abner 59 1 Samuel 14:50
Abraham 262 Genesis 17:5 Tobit 4:12 Matteüs 1:1
Abram 69 Genesis 11:9
Abrona 3 Numeri 33:34 Judit 2:24
Absai 5 1 Kronieken 2:16
Absalom 105 2 Samuel 3:3 1 Makkabeeën 11:70
Abubus 2 1 Makkabeeën 16:11
Achab 95 1 Koningen 16:28
Achaïkus 1 1 Korintiërs 16:17
Achaje 10 Handelingen 18:12
Achan 8 Jozua 7:1
Achar 1 1 Kronieken 2:7
Acharchel 1 1 Kronieken 4:8
Achasbai 1 2 Samuel 23:34
Achastar 1 1 Kronieken 4:6
Achaz 41 2 Koningen 15:38 Matteüs 1:9
Achazja 49 1 Koningen 22:40
Achban 1 1 Kronieken 2:29
Achbor 7 Genesis 36:38
Acher 1 1 Kronieken 7:12
Achi 2 1 Kronieken 5:15
Achia 27 1 Samuel 14:3
Achiam 4 2 Samuel 23:32
Achichud 1 1 Kronieken 8:7
Achiëzer 6 Numeri 1:12
Achihud 1 Numeri 34:27
Achikam 15 2 Koningen 22:12
Achikar 10 Tobit 1:21
Achilud 5 2 Samuel 8:16
Achim 2 Matteüs 1:14
Achimaäs 18 1 Samuel 14:50
Achiman 4 Numeri 13:22
Achimelech 19 1 Samuel 21:1
Achimot 1 1 Kronieken 6:10
Achinadab 1 1 Koningen 4:14
Achinoam 7 1 Samuel 14:50
Achio 10 2 Samuel 6:3
Achior 15 Judit 5:1
Achira 5 Numeri 1:15
Achiram Achiramiet 2 Numeri 26:38
Achis 19 1 Samuel 21:11
Achisachar 1 1 Kronieken 7:10
Achisamach 3 Exodus 31:6
Achisar 1 1 Koningen 4:6
Achitofel 20 2 Samuel 15:12
Achitub 16 1 Samuel 14:3
Achjan 1 1 Kronieken 7:19
Achlab 1 Rechters 1:31
Achlai 2 1 Kronieken 2:31
Achoach 6 2 Samuel 23:9
Achordal 6 Jozua 7:24
Achrach 1 1 Kronieken 8:1
Achrateüs 3 Ester (Grieks) 4:5
Achsa 7 Jozua 15:16
Achsaf 3 Jozua 11:1
Achumai 1 1 Kronieken 4:2
Achuzzam 1 1 Kronieken 4:6
Achuzzat 1 Genesis 26:26
Achzai 1 Nehemia 11:13
Achzib 4 Jozua 15:44
Ada 8 Genesis 4:19
Adada 1 Jozua 15:22
Adaja 9 2 Koningen 22:1
Adalja 1 Ester 9:8
Adam 31 Genesis 4:1 Tobit 8:6 Lucas 3:38
Adama 1 Jozua 19:36
Adami-Nekeb 1 Jozua 19:33
Adasa 2 1 Makkabeeën 7:40
Adbeël 2 Genesis 25:13
Addan 1 Ezra 2:59
Addar 2 Jozua 15:3
Addi 1 Lucas 3:28
Addon 1 Nehemia 7:61
Adiël 3 1 Kronieken 4:36
Adin 4 Ezra 2:15
Adina 1 1 Kronieken 11:42
Adino 1 2 Samuel 23:8
Aditaïm 1 Jozua 15:36
Adlai 1 1 Kronieken 27:29
Adma 5 Genesis 10:19
Admata 1 Ester 1:14
Admin 1 Lucas 3:33
Adna 3 2 Kronieken 17:14
Adnach 1 1 Kronieken 12:21
Adonia 28 2 Samuel 3:4
Adonibezek 3 Rechters 1:5
Adonikam 3 Ezra 2:13
Adoniram 3 1 Koningen 4:6
Adonisedek 2 Jozua 10:1
Adora 1 1 Makkabeeën 13:20
Adoraïm 1 2 Kronieken 11:9
Adoram 1 2 Samuel 20:24
Adrammelech 3 2 Koningen 17:31
Adramyttium 1 Handelingen 27:2
Adriatische Zee 1 Handelingen 27:27
Adriël 2 1 Samuel 18:19
Aduel 1 Tobit 1:1
Adullam 12 Genesis 38:1 2 Makkabeeën 12:38
Adummimpas 2 Jozua 15:7
Afek 9 Jozua 12:18
Afeka 1 Jozua 15:53
Affus 1 1 Makkabeeën 2:5
Afiach 1 1 Samuel 9:1
Agabus 2 Handelingen 11:28
Agag 12 Numeri 24:7
Age 1 2 Samuel 23:11
Agrippa 13 Handelingen 25:12
Agur 2 Spreuken 30:1
Ahasveros 29 Ester 1:1
Ahawa Ahawakanaal 3 Ezra 8:15
Ai 42 Genesis 12:8
Aïn 5 Numeri 34:11
Ajefim 1 2 Samuel 16:14
Ajja 6 Genesis 36:24
Ajjalon 10 Jozua 10:12
Ajjat 1 Jesaja 10:28
Akan 1 Genesis 36:27
Akeldama 1 Handelingen 1:19
Akiton 1 Judit 8:1
Akkad 1 Genesis 10:10
Akkaron 1 1 Makkabeeën 10:89
Akko 3 Jozua 19:30
Akkub 8 1 Kronieken 3:24
Akrabattene 1 1 Makkabeeën 5:3
Alasia 1 Ezechiël 27:7
Alema 2 1 Makkabeeën 5:26
Alemet 4 1 Kronieken 6:45
Alexander 36 1 Makkabeeën 1:1 Marcus 15:21
Alexandrië 4 Handelingen 6:9
Alfeüs 5 Matteüs 10:3
Alja 1 1 Kronieken 1:51
Aljan 1 1 Kronieken 1:40
Alkimus 16 1 Makkabeeën 7:5
Allammelech 1 Jozua 19:26
Allon 1 1 Kronieken 4:37
Almodad 2 Genesis 10:26
Almon 1 Jozua 21:18
Almon-Diblataïm 2 Numeri 33:46
Alot 1 1 Koningen 4:16
Alus 2 Numeri 33:13
Alwa 1 Genesis 36:40
Alwan 1 Genesis 36:23
Amad 1 Jozua 19:26
Amal 1 1 Kronieken 7:35
Amalek Amalekiet 54 Genesis 14:7
Amam 1 Jozua 15:26
Amana 1 Hooglied 4:8
Amarja 16 1 Kronieken 5:33
Amasa 17 2 Samuel 17:25
Amasai 5 1 Kronieken 6:10
Amasja 48 2 Koningen 12:22
Amassai 1 Nehemia 11:13
Amfipolis 1 Handelingen 17:1
Ami 1 Ezra 2:57
Amittai 2 2 Koningen 14:25
Amma 1 2 Samuel 2:24
Ammi 3 Hosea 2:3
Ammichur 1 2 Samuel 13:37
Ammiël 5 Numeri 13:12
Ammihud 9 Numeri 1:10
Amminadab 20 Exodus 6:23 Ester (Grieks) 2:7 Matteüs 1:4
Ammisaddai 5 Numeri 1:12
Ammizabad 1 1 Kronieken 27:6
Ammon Ammoniet; Ammonitisch 141 Deuteronomium 2:20 Judit 1:12
Amnon 27 2 Samuel 3:2
Amok 2 Nehemia 12:7
Amon 19 1 Koningen 22:26
Amoriet Amoritisch 90 Genesis 10:16
Amos 23 2 Koningen 19:2 Tobit 2:6 Matteüs 1:10
Ampliatus 1 Romeinen 16:8
Amrafel 2 Genesis 14:1
Amram Amramiet 16 Exodus 6:18
Amsi 2 1 Kronieken 6:31
Ana 11 Genesis 36:2
Anab 2 Jozua 11:21
Anacharat 1 Jozua 19:19
Anaël 1 Tobit 1:21
Anaja 2 Nehemia 8:4
Anamiet 2 Genesis 10:13
Anammelech 1 2 Koningen 17:31
Anan 1 Nehemia 10:27
Anani 1 1 Kronieken 3:24
Ananias 14 Tobit 5:13 Handelingen 5:1
Ananiël 3 Tobit 1:1
Ananja 2 Nehemia 3:23
Anat 2 Rechters 3:31
Anatot 22 Jozua 21:18
Andreas 13 Matteüs 4:18
Andronikus 8 2 Makkabeeën 4:31 Romeinen 16:7
Anem 1 1 Kronieken 6:58
Aner 3 Genesis 14:13
Aniam 1 1 Kronieken 7:19
Anim 1 Jozua 15:50
Anna 9 Tobit 1:20
Annas 4 Lucas 3:2
Anti-Libanon 1 Judit 1:7
Antiochië Antiocheen 42 1 Makkabeeën 3:37 Handelingen 6:5
Antiochis 1 2 Makkabeeën 4:30
Antiochus 76 1 Makkabeeën 1:10
Antipas 1 Openbaring 2:13
Antipater 2 1 Makkabeeën 12:16
Antipatris 1 Handelingen 23:31
Antotia 1 1 Kronieken 8:24
Anub 1 1 Kronieken 4:8
Apelles 1 Romeinen 16:10
Apfia 1 Filemon 1:2
Apollofanes 1 2 Makkabeeën 10:37
Apollonia 1 Handelingen 17:1
Apollonius 18 1 Makkabeeën 3:10
Apollos 10 Handelingen 18:24
Apollyon 3 Openbaring 9:11
Appaïm 2 1 Kronieken 2:30
Aquila 6 Handelingen 18:2
Ar 4 Numeri 21:15
Ara 3 Jozua 13:4
Arab 1 Jozua 15:52
Araba 5 Deuteronomium 2:8
Arabia 2 Galaten 1:17
Arabië Arabier; Arabisch 24 2 Kronieken 17:11 Judit 2:25 Handelingen 2:11
Arach 4 1 Kronieken 7:39
Arad 6 Numeri 21:1
Aradus 1 1 Makkabeeën 15:23
Aram Arameeër; Aramees; Arameessprekend 162 Genesis 10:22 Matteüs 1:3
Aram-Naharaïm 3 Genesis 24:10
Aran 2 Genesis 36:28
Arar 1 2 Samuel 23:32
Ararat Araratgebergte 5 Genesis 8:4
Arauna 4 2 Samuel 24:16
Arba 4 Jozua 14:14
Arbatta 1 1 Makkabeeën 5:23
Arbela 1 1 Makkabeeën 9:2
Archelaüs 2 Matteüs 2:1
Archippus 2 Kolossenzen 4:17
Ard Ardiet 4 Genesis 46:21
Ardon 1 1 Kronieken 2:18
Areli Areliet 3 Genesis 46:16
Areopagus Areopagiet 3 Handelingen 17:19
Aretas 2 2 Makkabeeën 5:8 2 Korintiërs 11:32
Argob 5 Deuteronomium 3:4
Ariarates 1 1 Makkabeeën 15:22
Aridai 1 Ester 9:9
Aridata 1 Ester 9:8
Ariël 11 2 Samuel 23:20
Arimatea 4 Matteüs 27:57
Arisai 1 Ester 9:9
Aristarchus 5 Handelingen 19:29
Aristobulus 2 2 Makkabeeën 1:10 Romeinen 16:10
Arius 2 1 Makkabeeën 12:7
Arje 1 2 Koningen 15:25
Arjoch 7 Genesis 14:1 Judit 1:6
Arkeseüs 1 Ester (Grieks) 1:14
Arkiet 6 Genesis 10:17
Ar-Moab 2 Numeri 21:28
Armoni 1 2 Samuel 21:8
Arnan 3 1 Kronieken 3:21
Arni 1 Lucas 3:33
Arnon Arnondal 28 Numeri 21:13
Arod 1 Numeri 26:17
Arodi Arodiet 2 Genesis 46:16
Aroër 19 Numeri 32:34
Arpachsad 16 Genesis 10:22 Judit 1:1 Lucas 3:36
Arpad 6 2 Koningen 18:34
Arsa 1 1 Koningen 16:9
Arsakes 3 1 Makkabeeën 14:2
Arseüs 1 Ester (Grieks) 9:9
Artaxerxes 37 Ezra 4:7 Ester (Grieks) A:1
Artemas 1 Titus 3:12
Artemis Artemistempeltje 5 Handelingen 19:24
Arubbot 1 1 Koningen 4:10
Arufeüs 1 Ester (Grieks) 9:9
Aruma 1 Rechters 9:41
Arwad Arwadiet 4 Genesis 10:18
Asa 56 1 Koningen 15:8
Asaël 18 2 Samuel 2:18
Asaf 47 2 Koningen 18:18 Matteüs 1:7
Asaja 8 2 Koningen 22:12
Asaljahu 2 2 Koningen 22:3
Asan 6 Jozua 15:42
Asaramel 1 1 Makkabeeën 14:27
Asarel 1 1 Kronieken 4:16
Asarela 1 1 Kronieken 25:2
Asbel Asbeliet 4 Genesis 46:21
Aschur 2 1 Kronieken 2:24
Asdod Asdodiet; Asdoditisch 21 Jozua 11:22
Asel 8 1 Kronieken 8:37
Aser Aseriet; Aserpoort 49 Genesis 30:13 Lucas 2:36
Asfar 1 1 Makkabeeën 9:33
Asia 26 1 Makkabeeën 8:6 Handelingen 2:9
Asiël 2 1 Kronieken 4:35 Tobit 1:1
Asima 1 2 Koningen 17:30
Asjera Asjerapaal 40 Exodus 34:13
Askelon 17 Jozua 13:3 Judit 2:28
Askenaz 3 Genesis 10:3
Asmodeüs 2 Tobit 3:8
Asmon 3 Numeri 34:4
Asna 3 Jozua 15:33
Asnappar 1 Ezra 4:10
Asnat 4 Genesis 41:45
Aspata 1 Ester 9:7
Aspenaz 2 Daniël 1:3
Asriël Asriëliet 6 Numeri 26:31
Assir 5 Exodus 6:24
Assur Assuriet 10 Genesis 10:22 Judit 16:3
Assus 2 Handelingen 20:13
Assyrië Assyriër; Assyrisch 175 Genesis 2:14 Tobit 1:2
Astarot 9 Deuteronomium 1:4
Astarte 12 Rechters 2:13 2 Makkabeeën 12:21
Asterot-Karnaïm 1 Genesis 14:5
Astyages 1 Toevoegingen aan Daniël C:1
Aswat 1 1 Kronieken 7:33
Asynkritus 1 Romeinen 16:14
Atach 1 1 Samuel 30:30
Ataja 1 Nehemia 11:4
Atalja 23 2 Koningen 8:26
Atara 1 1 Kronieken 2:26
Atargatis 1 2 Makkabeeën 12:26
Atarim 1 Numeri 21:1
Atarot 4 Numeri 32:3
Atenobius 3 1 Makkabeeën 15:28
Ater 5 Ezra 2:16
Athene Athener 11 Handelingen 17:15
Atlai 1 Ezra 10:28
Atrot-Addar 2 Jozua 16:5
Atrot-bet-Joab 1 1 Kronieken 2:54
Atrot-Sofan 1 Numeri 32:34
Attai 4 1 Kronieken 2:34
Attalia 1 Handelingen 14:25
Attalus 1 1 Makkabeeën 15:22
Augustus 1 Lucas 2:1
Auranus 1 2 Makkabeeën 4:40
Avaran 2 1 Makkabeeën 2:5
Awit 2 Genesis 36:35
Awwa 1 2 Koningen 17:24
Awwiet 3 Deuteronomium 2:23
Awwim 1 Jozua 18:23
Azanja 1 Nehemia 10:10
Azarel 6 1 Kronieken 12:7
Azarias 9 Tobit 5:13
Azarja 56 1 Koningen 4:2 Toevoegingen aan Daniël A:1
Azaz 1 1 Kronieken 5:8
Azazel 4 Leviticus 16:8
Azazjahu 3 1 Kronieken 15:21
Azbuk 1 Nehemia 3:16
Azeka 7 Jozua 10:10
Azgad 4 Ezra 2:12
Aziël 1 1 Kronieken 15:20
Aziza 1 Ezra 10:27
Azmawet 8 2 Samuel 23:31
Aznot-Tabor 1 Jozua 19:34
Azor 2 Matteüs 1:13
Azotus 11 Judit 2:28 Handelingen 8:40
Azriël 3 1 Kronieken 5:24
Azrikam 6 1 Kronieken 3:23
Azuba 6 1 Koningen 22:42
Azzan 1 Numeri 34:26
Azzur 3 Nehemia 10:18
Een extra kamer
bijbel+

Een extra kamer (2 Koningen 4)

Uit: Rieuwerd Buitenwerf, Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel, Heerenveen 2007.

Over Klare taal

De Bijbel een moeilijk boek? Klare taal is een boek dat je op weg helpt om de Bijbel te begrijpen. Het is bedoeld voor diegenen die de Bijbel nog niet goed kennen, maar er wel graag kennis mee willen maken.
Voor dit boek is een selectie gemaakt uit de Bijbel. Aan de hand van zeven thema’s gaan we kriskras door de Bijbel heen. Per thema worden tien bijbelgedeelten kort toegelicht.

Thema Het gewone leven

 • media_2433_Eten in de kerk (1 Korintiërs 11)
 • media_2461_Vrouwen en kinderen (Genesis 29-30)
 • media_2450_Maagd of geen maagd (Deuteronomium 22)
 • media_2465_Schipbreuk (Handelingen 27)
 • media_2436_Een extra kamer (2 Koningen 4)
 • media_2490_Wat eten we vandaag? (Numeri 11)
 • media_2478_De dood van een dochter (Lucas 8)
 • media_2458_U ziet het aan de grote letters (Galaten 6)
 • media_2502_De sterke vrouw (Spreuken 31)
 • media_2477_Naar de synagoge (Lucas 4)
123...56
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons