Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Jezus?

Jezus is de centrale figuur in alle boeken van het Nieuwe Testament. Zijn naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord Yeshua, wat een afkorting is van Yehoshua en het betekent "de Heer is redding".
Jezus stierf waarschijnlijk in het jaar 33. Er is onenigheid over het jaar van zijn geboorte.

Namen van Jezus

Jezus van Nazaret
Volgens de Evangelieen wordt Jezus geboren in Bethlehem en groeit hij op in Nazareth in Galilea. Jezus heeft Joodse ouders: Jozef de timmerman en zijn vrouw Maria.
Als Jezus ongeveer 30 jaar oud is, wordt hij door Johannes de Doper gedoopt in de rivier de Jordaan. De evangeliën beschrijven Gods geest die op dat moment vanuit de hemel op hem neerdaalt en hem zo voorbereidt op zijn taak (Lucas 3:21-22). Hierna blijft Jezus veertig dagen in de woestijn.
Na zijn verblijf in de woestijn beginnen zijn openbare optredens, die ongeveer twee of drie jaar duren. Jezus verzamelt discipelen, legt Gods Koninkrijk uit en geneest mensen. Door de woorden en daden van Jezus ontdekken mensen dat hij buitengewoon gezag heeft (Marcus 1:21-28). Ze merken dat God aanwezig is in zijn woorden en daden.
De verschijningen van Jezus beginnen in het huis van Petrus en zijn gezin in Kafarnaüm. Marcus vertelt hoe de eigen familie van Jezus kritiek had op zijn daden (Marcus 3:21 en Marcus 6:4).
Op basis van de valse beschuldiging dat Jezus de politieke leider is van een opstand, wordt hij kruisiging door de Romeinen.

Jezus Christus
De betekenis van Jezus voor de vroege christenen houdt verband met Pasen. De vraag wie Jezus was, wordt beantwoord vanuit het geloof in de opstanding: Jezus was de Christus, hij was de Redder van de mensheid, hij was door God gezonden. Paulus verwijst naar een vroege christelijke belijdenis van dit geloof:

“Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf.”

1 Korinthiers 15:3-5

Koninkrijk van God

Een korte samenvatting van de leer van Jezus is te vinden in Marcus 1:15:

”De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.”

Markus 1:15

De genezingen van Jezus zijn een teken van de komst van het koninkrijk van God (Matteüs 11:2-6).
Een ander belangrijk teken van dit koninkrijk is de zorg van Jezus voor mensen die aan de rand van de samenleving leefden. Hij zet de armen, de zieken en mensen met een ernstige handicap voorop, maar ook mensen die zich hebben opgezadeld met zonde, zoals tollenaars en prostituees. Hij waarschuwt ook de rijken en mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen: wanneer Gods Koninkrijk komt, zullen ze judged zijn (Lucas 6:20-26).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons