Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Canon Muratori

De tekst die aangeduid wordt als ‘canon Muratori ‘dateert uit circa 200 na Christus. Deze tekst geeft een opsomming van de boeken die voor de christelijke gemeenschap in Rome gezaghebbend waren:

  • vier evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes);
  • Handelingen;
  • dertien brieven van Paulus (1 en 2 Korintiërs, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Galaten, 1 en 2 Tessalonicenzen, Romeinen, Filemon, Titus, 1 en 2 Timoteüs);
  • brief van Judas;
  • twee brieven van Johannes;
  • Openbaring van Johannes en Openbaring van Petrus.

Deze opsomming komt, in grote lijnen overeen met de latere canon, al zijn er nog enkele verschillen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons