Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ongewoon

Bijbeltekst(en)

1Saulus keurde de moord op hem goed.
Vervolging van de gemeente

Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 2Vrome mannen begroeven Stefanus en hieven een luide dodenklacht over hem aan. 3Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.

Verkondiging in Samaria

4Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. 5Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de messias. 6Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte: 7veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. 8Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

9Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, 10en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. 11Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. 12Maar toen Filippus hun het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen, mannen zowel als vrouwen. 13Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus; hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Handelingen 8:1-13NBV21Open in de Bijbel

Dat de apostel Filippus naar de stad Samaria ging, was voor die tijd heel ongewoon. De Joden zagen Samaritanen als mensen waar je niet mee omgaat, zij zagen hen als onrein. Jezus had dit denken al doorbroken, door ook bij de Samaritanen het Koninkrijk van God aan te kondigen (lees bijvoorbeeld Johannes 4:9). Daarmee liet Jezus zien: ik ben er voor iedereen, man, vrouw, jong, oud en van welke afkomst dan ook. Filippus doet Jezus hierin na, door zowel in Samaria het goede nieuws te vertellen, als aan de Ethiopische ambtenaar, verder op in dit hoofdstuk.

Welke mensen vallen nu buiten onze samenleving? Hoe zouden we aan hen het goede nieuws kunnen vertellen?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons