Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Dagvers | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geestelijk leven

Bijbeltekst(en)

Leven door de Geest

1Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. 5Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede. 7Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. 9U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. 10Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. 11Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Romeinen 8:1-11NBV21Open in de Bijbel

Misschien vraag je je wel af hoe je het ooit goed kunt doen als ‘het vlees zwak is’. We zijn bevrijd van de zonde door Jezus Christus. En nu zijn we vrij om goed te doen en te leven zoals God het wil, maar hoe dan? Niet door ons eigen willen, maar door de heilige Geest die in ons is. Je kunt het vergelijken met een geiser: zolang die op de waakvlam staat, krijg je geen warm water. De heilige Geest is in iedere christen aanwezig, maar pas als je de heilige Geest vraagt om je te leiden, dan gaat Hij in je branden en merk je zijn kracht.

Hoe merk jij dat de heilige Geest aan het werk is in jouw leven?

Luister naar deze overdenking

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons